Парламентарни въпроси
PDF 49kWORD 11k
15 септември 2020 г.
O-000057/2020/rev.1
Въпрос с искане за устен отговор O-000057/2020/rev.1
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Frances Fitzgerald, Dennis Radtke
от името на групата PPE
 Относно: Широкообхватни действия на ЕС в областта на грижите, включително грижите за деца, грижите за възрастни хора и хора с увреждания — към европейска стратегия за лицата, полагащи грижи

Във връзка с предоставянето на грижи, въпроси като грижите за хора в домове за възрастни хора и непрекъснатата тежест, която представлява полагането на грижи за хора с хронични заболявания или увреждания, както и натискът, на който са изложени работещи родители във връзка с предоставянето и плащането на грижи за деца, излязоха на преден план в контекста на COVID-19. Като цяло по-малко от половината от над 32 милиона деца под възрастта за задължително образование имат достъп до услуги в ранна детска възраст в ЕС. Що се отнася до грижите за възрастните хора, търсенето е по-голямо от предлагането, като предоставянето на грижи в съответни заведения в дългосрочен план е отбелязано като особен проблем. Необходимо е събиране на точни данни относно наличните грижи в ЕС, разпределени по видове грижи, особено за хронично болните и хората с увреждания.

Над 50 % от хората на възраст под 65 години съчетават полагането на грижи със заетост, като повечето от тях са жени. Отговорностите за полагане на грижи са една от основните причини жените да участват в по-малка степен на пазара на труда, като много от тях или намаляват работното си време, или напускат платена трудова заетост. Наличните данни доказват наличието на разлика между жените и мъжете по отношение на полагането на грижи, която оказва влияние върху разликата между пенсиите на мъжете и жените. Липсата на уреждане на грижите, предоставяни от лицата, полагащи неформални грижи, е много проблематична.

1. Може ли Комисията да посочи какви ресурси са били изразходвани за предоставяне на услуги за полагане на грижи и по кои програми от съществуващата многогодишна финансова рамка (МФР)?

2. Комисията ще посочи ли какви ресурси от МФР за периода 2021—2027 г. възнамерява да използва, за да отговори на търсенето на услуги за полагане на грижи и да обърне внимание на слабото участие на жените на пазара на труда?

3. Комисията ще използва ли полезните взаимодействия между програмите за учене през целия живот, научните изследвания и развитието на инфраструктурата за предоставяне на услуги за полагане на грижи?

4. Възнамерява ли Комисията да събере данни относно предоставянето на различни видове грижи с оглед на стратегията за равенство между половете и последиците от свързаната с COVID-19 криза?

5. Комисията ще използва ли тези данни, за да проучи допълнително пропуските в областта на полагането на грижи с оглед на разработване на европейска стратегия за лицата, полагащи грижи, за да се подобри равенството, да се повиши заетостта и да се гарантира предоставянето на качествени грижи?

6. Ще действа ли като платформа за улесняване на обмена на най-добри практики по отношение на качествени, достъпни и финансово достъпни услуги за полагане на грижи, както и различните модели на услуги за полагане на грижи?

7. Ще обмисли ли разглеждането на положението на лицата, полагащи неформални грижи, и споделянето на най-добри практики на държавите членки за узаконяване на работата им по полагане на грижи?

Внесен: 15/09/2020

Краен срок: 16/12/2020

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 27 октомври 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност