Parlamentní otázky
PDF 47kWORD 10k
15. září 2020
O-000057/2020/rev.1
Otázka k ústnímu zodpovězení O-000057/2020/rev.1
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Frances Fitzgerald, Dennis Radtke
za skupinu PPE
 Předmět: Komplexní opatření EU v oblasti péče, včetně péče o děti, seniory a osoby se zdravotním postižením – příprava evropské strategie pro péči

Koronavirová krize odhalila problémy spojené se zajišťováním péče, například při poskytování pečovatelských služeb osobám umístěným v domovech pro seniory nebo trvalé péče o osoby s chronickými chorobami či se zdravotním postižením. Upozornila také na zátěž pracujících rodičů, kteří musí zajišťovat a hradit péči o své děti. Z více než 32 milionů dětí v EU, které ještě nedosahují věkové hranice pro povinnou školní docházku, má celkově necelá polovina přístup k službám péče o děti v předškolním věku. Pokud jde o péči o starší osoby, poptávka převyšuje nabídku, přičemž jako mimořádně vážný problém se jeví zajištění péče v zařízeních pro dlouhodobý pobyt. Je zapotřebí, aby o dostupných pečovatelských službách v EU byly shromážděny přesné údaje rozdělené podle druhu péče, zejména údaje o péči o chronicky nemocné a osoby se zdravotním postižením.

Více než 50 % osob do 65 let poskytuje péči a zároveň chodí do zaměstnání, přičemž většinu z nich tvoří ženy. Odpovědnost za zajištění péče je jednou z hlavních důvodů nižší účasti žen na pracovním trhu – mnohé z nich si buď sníží pracovní úvazek, nebo placenou práci opustí. Dostupné údaje prokazují rozdíly mezi ženami a muži v poskytování péče, což se pak odráží v nerovných důchodech žen a mužů. Vysoce problematické je také to, že péče zajišťovaná neformálními pečovateli není upravena zákonem.

1. Mohla by Komise uvést, jaké zdroje se vynakládají na zajištění pečovatelských služeb a v rámci kterých programů stávajícího víceletého finančního rámce (VFR)?

2. Může také uvést, jaké zdroje z VFR pro období 2021–2027 má v úmyslu použít na to, aby byla pokryta poptávka po pečovatelských službách a vyřešena otázka nízké účasti žen na pracovním trhu?

3. Využije Komise synergií mezi programy pro celoživotní učení, výzkum a rozvoj infrastruktury k zajištění pečovatelských služeb?

4. Má Komise v úmyslu shromažďovat údaje o poskytování různých druhů péče s ohledem na strategii pro rovnost žen a mužů a na dopady koronavirové krize?

5. Použije tyto údaje k hlubšímu prozkoumání rozdílů v poskytování péče, které poslouží k vypracování evropské strategie pro péči, jež bude mít za cíl posílit rovnost, podpořit zaměstnanost a zajistit poskytování kvalitní péče?

6. Bude Komise působit jako platforma pro snazší výměnu osvědčených postupů při poskytování kvalitních, přístupných a cenově dostupných pečovatelských služeb a různých modelů těchto služeb?

7. Hodlá Komise prozkoumat situaci neformálních pečovatelů a zvažuje zavedení výměny osvědčených postupů členských států při legislativní úpravě této péče?

Předložení: 15/09/2020

Platná do: 16/12/2020

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 27. října 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí