Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 39kWORD 10k
15. syyskuuta 2020
O-000057/2020/rev.1
Suullisesti vastattava kysymys O-000057/2020/rev.1
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Frances Fitzgerald, Dennis Radtke
PPE-ryhmän puolesta
 Aihe: EU:n kokonaisvaltainen toiminta hoitoalalla, lasten, vanhusten ja vammaisten hoito mukaan lukien – kohti eurooppalaista hoitostrategiaa

Covid-19-pandemia on nostanut esiin hoidon tarjoamista koskevia ongelmia: vanhustenhoito vanhainkodeissa, pitkäaikaissairaiden tai vammaisten henkilöiden hoidon aiheuttama herpaantumaton taakka sekä työssäkäyvien vanhempien paineet lastenhoidosta ja sen maksamisesta. Yleisesti ottaen alle puolet yli 32 miljoonasta alle kouluikäisestä lapsesta on varhaiskasvatuspalvelujen piirissä EU:ssa. Vanhusten hoidon osalta kysyntä ylittää tarjonnan, ja pitkäaikaishoidon tarjoaminen laitoksissa on erityinen ongelma. EU:ssa saatavilla olevasta hoidosta on kerättävä tarkkaa tietoa, joka on eritelty hoidon tyypin mukaan ja joka koskee erityisesti pitkäaikaissairaita ja vammaisia henkilöitä.

Yli 50 prosenttia alle 65-vuotiaista joutuu yhdistämään hoidon ja työnteon. Suurin osa heistä on naisia. Hoitovelvoitteet ovat yksi tärkeimmistä syistä siihen, että naiset osallistuvat vähemmän työmarkkinoille. Monet joko lyhentävät työaikaansa tai jättävät palkkatyön. Saatavilla olevat tiedot osoittavat, että sukupuolten välillä on hoitokuilu, joka vaikuttaa sukupuolten välisiin eläke-eroihin. Omaishoitajien antamaa hoitoa ei ole säännelty, mikä on erittäin ongelmallista.

1. Voisiko komissio kertoa, mitä varoja on käytetty hoitopalvelujen tarjoamiseen ja mistä nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen ohjelmista ne tulevat?

2. Voisiko komissio kertoa, mitä vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen varoja se aikoo käyttää vastatakseen hoitopalvelujen kysyntään ja puuttuakseen naisten vähäiseen osallistumiseen työmarkkinoille?

3. Hyödyntääkö komissio synergiaetuja elinikäistä oppimista, tutkimusta ja infrastruktuurin kehittämistä koskevien ohjelmien välillä hoitopalvelujen tarjoamiseksi?

4. Aikooko komissio kerätä tietoja erityyppisen hoidon tarjoamisesta ottaen huomioon sukupuolten tasa-arvoa koskevan strategian ja covid-19-kriisin vaikutukset?

5. Aikooko komissio käyttää näitä tietoja hoitovajeen jatkotutkimiseen ja kehittääkseen eurooppalaisen hoitostrategian, jolla edistetään tasa-arvoa ja työllisyyttä sekä varmistetaan laadukkaan hoidon tarjoaminen?

6. Aikooko komissio toimia foorumina, joka helpottaa laadukkaita, saatavilla olevia ja kohtuuhintaisia hoitopalveluja ja erilaisia hoitopalvelumalleja koskevien parhaiden käytäntöjen vaihtoa?

7. Aikooko komissio tarkastella omaishoitajien tilannetta ja jakaa jäsenvaltioiden parhaita käytäntöjä omaishoitajien toteuttaman hoivatyön säätelemisen alalla?

Jätetty: 15/09/2020

Määräaika: 16/12/2020

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 27. lokakuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö