Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 41kWORD 10k
15 Meán Fómhair 2020
O-000057/2020/rev.1
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000057/2020/rev.1
ar an gCoimisiún
Riail 136
Frances Fitzgerald, Dennis Radtke
thar ceann Ghrúpa PPE
 Ábhar: Gníomhaíocht iomlánaíoch AE i réimse an chúraim, lena n-áirítear cúram leanaí, cúram do dhaoine scothaosta agus do dhaoine faoi mhíchumas – i dtreo Straitéis Eorpach Cúraim

Tá saincheisteanna maidir le soláthar cúraim, amhail cúram do dhaoine atá i dtithe cúraim do dhaoine scothaosta agus an t-ualach seasta a bhaineann le cúram a sholáthar dóibh siúd a bhfuil tinneas ainsealach orthu nó atá faoi mhíchumas, chomh maith leis an mbrú a bhíonn ar thuismitheoirí atá ag obair, maidir le soláthar agus costas cúram leanaí, tugtha chun solais mar gheall ar COVID-19. Go ginearálta, tá rochtain ar sholáthar seirbhísí luath-óige in AE ag níos lú ná an leathchuid den bhreis agus 32 mhilliún leanbh atá faoi bhun aois an oideachais éigeantaigh. Ó thaobh cúram do dhaoine scothaosta de, tá an t-éileamh chun tosaigh ar an soláthar, agus tá áird ar leith á tarraingt ar sholáthar cúraim i saoráidí fadtéarmacha. Tá gá le sonraí cruinne a bhailiú maidir leis an gcúram atá ar fáil in AE, ar sonraí iad atá imdhealaithe de réir an chineáil cúraim, go háirithe i ndáil le daoine a bhfuil tinneas ainsealach orthu nó daoine atá faoi mhíchumas.

Tá níos mó ná 50% díobh siúd atá faoi bhun 65 bliana d’aois i mbun cúraim agus i mbun fostaíochta ag an am céanna, agus is mná iad tromlach mór na ndaoine sin. Tá freagrachtaí cúraim ar cheann de na príomhchúiseanna atá le rannpháirtíocht níos lú na mban sa mhargadh saothair, ós rud é go laghdaíonn na mná i gceist a n-uaireanta oibre nó go stadann siad d’oibre ar íocaíocht a dhéanamh. Tá na sonraí atá ar fáil ina gcruthúnas gur ann do bhearna chúraim idir na hinscní, rud a imríonn tionchar ar an mbearna phinsin idir na hinscní. Mórfhadhb is ea é an cúram a sholáthraíonn cúramóirí neamhfhoirmiúla gan an cúram sin a bheith á thabhairt chun rialtachta ar aon bhealach.

1. An bhféadfadh an Coimisiún Eorpach cuntas a thabhairt ar cé na hacmhainní a caitheadh ar sholáthar seirbhísí cúraim agus ar cé na cláir den CAI atá ann cheana ar fúthu a rinneadh amhlaidh?

2. An dtabharfaidh an Coimisiún cuntas ar cé na hacmhainní ó CAI 2021-2027 a bhfuil sé ar intinn aige a úsáid chun an t-éileamh ar sheirbhísí cúraim a chomhlíonadh agus chun aghaidh a thabhairt ar leibhéal íseal rannpháirtíochta na mban sa mhargadh saothair?

3. An mbainfidh an Coimisiún úsáid as sineirgí i gcláir don fhoghlaim ar feadh an tsaoil, do thaighde agus d’fhorbairt bonneagair chun seirbhísí cúraim a sholáthar?

4. An bhfuil sé ar intinn ag an gCoimisiún sonraí a bhailiú maidir le cineálacha éagsúla cúraim a sholáthar, i bhfianaise na Straitéise maidir le Comhionannas Inscne agus impleachtaí ghéarchéim COVID-19?

5. Bunaithe ar na staitisticí sin, an ndéanfaidh an Coimisiún an bhearna chúraim a scrúdú tuilleadh d’fhonn Straitéis Eorpach Cúramóirí a fhorbairt chun comhionannas a fheabhsú, agus chun borradh a chur faoin bhfostaíocht agus faoi sholáthar cúraim ardcháilíochta?

6. An bhfónfaidh an Coimisiún mar ardán chun malartú dea-chleachtas a éascú maidir le cáilíocht, inrochtaineacht agus inacmhainneacht seirbhísí cúraim, chomh maith leis na samhlacha éagsúla seirbhísí cúraim?

7. An ndéanfaidh an Coimisiún breithniú i dtaobh staid na gcúramóirí neamhfhoirmiúla a scrúdú agus i dtaobh dea-chleachtais a mhalartú maidir le conas a dhéanann na Ballstát a gcuid oibre cúraim a thabhairt chun rialtachta?

Curtha síos: 15/09/2020

Spriocdháta i gcomhair freagra: 16/12/2020

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 27 Deireadh Fómhair 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais