Parlementaire vragen
PDF 43kWORD 10k
15 september 2020
O-000057/2020/rev.1
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000057/2020/rev.1
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Frances Fitzgerald, Dennis Radtke
namens de PPE-Fractie
 Betreft: Holistische EU-maatregelen op het gebied van zorg, waaronder kinderopvang, ouderenzorg en gehandicaptenzorg – op weg naar een Europese zorgstrategie

Als het gaat om zorgverlening zijn kwesties zoals de zorg voor personen in bejaardentehuizen en de continue zorgplicht voor mensen met een chronische aandoening of een beperking, en de druk die werkende ouders voelen bij de verzorging van hun kinderen en het betalen voor kinderopvang, vanwege COVID-19 nog eens extra uitvergroot. In het algemeen kan slechts minder dan de helft van de meer dan 32 miljoen kinderen onder de leerplichtige leeftijd terecht in opvangvoorzieningen voor jonge kinderen in de EU. Wat de ouderenzorg betreft, is de vraag groter dan het aanbod, waarbij de zorgverlening in instellingen voor langdurig verblijf bij uitstek als problematisch wordt gezien. Er moeten accurate gegevens worden verzameld over de in de EU beschikbare zorg, uitgesplitst naar soort zorg, met name voor chronisch zieken en personen met een beperking.

Meer dan 50 % van de mensen onder de 65 (veelal vrouwen) combineert werk met zorgtaken. Zorgtaken zijn een belangrijke reden waarom vrouwen minder actief zijn op de arbeidsmarkt: velen van hen gaan minder uren werken of stoppen helemaal met betaald werk. De beschikbare gegevens tonen aan dat er sprake is van een genderkloof in de zorg, die van invloed is op de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen. Het is een groot probleem dat er nog steeds geen regelgeving is voor mantelzorgers.

1. Kan de Commissie aangeven hoeveel middelen er zijn besteed aan zorgverlening en in het kader van welke programma’s in het huidige meerjarig financieel kader (MFK)?

2. Kan zij schetsen hoeveel middelen uit het MFK 2021-2027 zij van plan is uit te trekken om aan de vraag naar zorgdiensten te voldoen en de lage arbeidsmarktparticipatie van vrouwen aan te pakken?

3. Zal zij voor de verlening van zorgdiensten gebruikmaken van synergieën tussen programma’s voor een leven lang leren, onderzoek en infrastructurele ontwikkeling?

4. Is zij voornemens gegevens te verzamelen over de verlening van verschillende vormen van zorg, gezien de gendergelijkheidsstrategie en de gevolgen van de COVID-19-crisis?

5. Zal zij die gegevens gebruiken om nader onderzoek te doen naar de zorgkloof met het oog op de ontwikkeling van een Europese zorgstrategie teneinde de gelijkheid te bevorderen, de werkgelegenheid te stimuleren en de verlening van hoogwaardige zorg te waarborgen?

6. Zal zij fungeren als platform om de uitwisseling van beste praktijken op het vlak van hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare zorgdiensten en in de verschillende zorgmodellen mogelijk te maken?

7. Overweegt zij de situatie van mantelzorgers te onderzoeken en de beste praktijken van de lidstaten op het gebied van de regulering van hun zorgtaken te delen?

Ingediend: 15/09/2020

Vervalt: 16/12/2020

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 27 oktober 2020Juridische mededeling - Privacybeleid