Parlamentné otázky
PDF 45kWORD 10k
15. septembra 2020
O-000057/2020/rev.1
Otázka na ústne zodpovedanie O-000057/2020/rev.1
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Frances Fitzgerald, Dennis Radtke
v mene skupiny PPE
 Vec: Holistické opatrenia EÚ v oblasti starostlivosti vrátane starostlivosti o deti, starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím – smerom k európskej stratégii v oblasti starostlivosti

Pokiaľ ide o poskytovanie starostlivosti, ochorenie COVID-19 odhalilo problémy, ako je starostlivosť o osoby v domovoch pre starších ľudí a neustála záťaž spojená so starostlivosťou o osoby s chronickými chorobami alebo so zdravotným postihnutím, ako aj tlak, ktorému sú vystavení pracujúci rodičia, keď musia zabezpečiť a financovať starostlivosť o deti. Vo všeobecnosti nemá prístup k službám starostlivosti o deti v predškolskom veku ani len polovica z vyše 32 miliónov detí v EÚ, ktoré ešte nedosiahli vek povinnej školskej dochádzky. Pokiaľ ide o starostlivosť o staršie osoby, dopyt prevyšuje ponuku a osobitným problémom je poskytovanie starostlivosti v zariadeniach dlhodobej starostlivosti. Treba zhromažďovať presné údaje o starostlivosti dostupnej v EÚ a rozčleniť ich podľa typu starostlivosti, najmä pokiaľ ide o starostlivosť o chronicky chorých a osoby so zdravotným postihnutím.

Viac ako 50 % osôb mladších ako 65 rokov kombinuje starostlivosť so zamestnaním, pričom drvivú väčšinu tvoria ženy. Opatrovateľské povinnosti sú jedným z hlavných dôvodov nižšieho podielu žien na trhu práce, keďže ženy si skracujú pracovný čas alebo odchádzajú z platenej práce. Dostupné údaje svedčia o tom, že v oblasti starostlivosti existujú rodové rozdiely, čo má dosah na rozdielne dôchodky žien a mužov. Veľmi problematická je starostlivosť, ktorú poskytujú neformálni opatrovatelia a ktorá nie je právne upravená.

1. Mohla by Európska komisia uviesť, aké zdroje a v rámci ktorých programov existujúceho VFR sa vynaložili na poskytovanie opatrovateľských služieb?

2. Môže Komisia uviesť, aké zdroje z VFR na roky 2021 – 2027 má v úmysle použiť na uspokojenie dopytu po službách starostlivosti a na riešenie nízkeho podielu žien na trhu práce?

3. Využije Komisia synergie v programoch celoživotného vzdelávania, výskumu a rozvoja infraštruktúry na poskytovanie opatrovateľských služieb?

4. Má Komisia v úmysle zhromažďovať údaje o poskytovaní rôznych druhov starostlivosti so zreteľom na stratégiu rodovej rovnosti a dôsledky krízy spôsobenej ochorením COVID-19?

5. Preskúma Komisia na základe týchto štatistických údajov rozdiely v starostlivosti s cieľom vypracovať európsku stratégiu pre opatrovateľov, posilniť rovnosť, podporiť zamestnanosť a zabezpečiť poskytovanie kvalitnej starostlivosti?

6. Bude Komisia slúžiť ako platforma na uľahčenie výmeny najlepších postupov týkajúcich sa kvality, prístupnosti a cenovej dostupnosti služieb starostlivosti, ako aj rôznych modelov služieb starostlivosti?

7. Preskúma Komisia situáciu neformálnych opatrovateľov a zaistí výmenu najlepších postupov členských štátov týkajúcich sa legalizácie ich práce?

Predložené: 15/09/2020

Termín na zodpovedanie: 16/12/2020

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 27. októbra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia