Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000060/2020Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000060/2020

Εξωεδαφικές επιπτώσεις στο εμπόριο λόγω κυρώσεων που επιβάλλονται από τρίτες χώρες

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000060/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Bernd Lange
εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

Διαδικασία : 2020/2586(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000060/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000060/2020 (B9-0026/2020)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Οι εξωεδαφικές επιπτώσεις του δικαίου τρίτης χώρας ενδέχεται να επηρεάσουν άμεσα τις επιχειρήσεις της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στο νομίμως διεξαγόμενο διεθνές εμπόριο. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις αυτές είναι ελεύθερες να ασκούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, στην ΕΕ και αλλού, σύμφωνα με το διεθνές, ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.

Κατάθεση: 25/09/2020

Λήξη προθεσμίας: 26/12/2020

Τελευταία ενημέρωση: 29 Σεπτεμβρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου