Parlamentné otázky
PDF 42kWORD 10k
13. októbra 2020
O-000066/2020
Otázka na ústne zodpovedanie O-000066/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Anna Cavazzini
v mene skupiny Verts/ALE
 Vec: Smerom k novému programu pre spotrebiteľov po roku 2020

Kríza spôsobená ochorením COVID-19 zasiahla spotrebiteľov mnohými spôsobmi a zdôraznila potrebu komplexnej a súdržnej vízie spotrebiteľskej politiky, v ktorej sa zhodnotí najnovší vývoj a kľúčové politické priority pre spravodlivú a udržateľnú obnovu, a to aj z hľadiska spotrebiteľov.

Jednou z politických priorít, ako sa uvádza v Európskej zelenej dohode a novom akčnom pláne pre obehové hospodárstvo, je posilniť postavenie spotrebiteľov pri ekologickej transformácii, pričom sa podporí ich prechod od tradičných k udržateľnejším modelom spotreby. V tomto rámci sa kladie dôraz na poskytovanie spoľahlivých informácií spotrebiteľom o vlastnostiach výrobku vrátane jeho životnosti a opraviteľnosti. Očakáva sa, že Komisia predloží legislatívny návrh v druhom štvrťroku 2021. Zabezpečenie rovnakej miery informovanosti spotrebiteľov v EÚ je kľúčom k podpore udržateľnej spotreby na jednotnom trhu a k tomu, aby sa predišlo ďalším nejasnostiam.

1. Plánuje Komisia vzhľadom na túto skutočnosť zaviesť harmonizované a povinné označovanie predpokladanej životnosti, ako aj celoúnijné hodnotenie opraviteľnosti výrobkov? Bude sa táto požiadavka na uvedenie informácií vzťahovať len na určité kategórie výrobkov alebo sa zavedú horizontálne požiadavky?

2. Ako mieni Komisia riešiť problém spotrebiteľov, ktorým sú poskytované nepravdivé informácie o environmentálnych vlastnostiach výrobkov, a zabezpečiť, aby sa takéto vyhlásenia mohli uvádzať len vtedy, ak sú jasné, presné a založené na vedeckých dôkazoch, aby sa zabránilo zavádzaniu spotrebiteľov?

Právne predpisy bez účinného presadzovania ohrozujú dôveru spotrebiteľov v jednotný trh a vytvárajú ďalšie nejasnosti a otázky týkajúce sa ich práv, čo dokazuje pandémia COVID-19 a nedávne rozhodnutia niektorých členských štátov, ktoré poškodzujú práva cestujúcich podľa právnych predpisov EÚ. To poukazuje na potrebu jednotnejšieho a koordinovanejšieho presadzovania pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa a jednotného trhu na úrovni EÚ a medzi členskými štátmi, najmä v čase nárastu cezhraničných transakcií v dôsledku vzostupu elektronického obchodu, najmä z krajín mimo EÚ.

3. Ako bude nový program pre spotrebiteľov riešiť tento problém a stanoví dlhodobú stratégiu na zabezpečenie intenzívnejšej spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti presadzovania práva, ako aj posilnené nástroje dohľadu nad trhom, ako sú jednotné pravidlá (sankcie a kontroly) a lepšie mechanizmy dohľadu EÚ?

Predložené: 13/10/2020

Termín na zodpovedanie: 14/01/2021

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 14. októbra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia