Διαδικασία : 2020/2767(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000068/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000068/2020 (B9-0027/2020)

Συζήτηση :

PV 15/12/2020 - 14
CRE 15/12/2020 - 14

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 52kWORD 11k
29 Οκτωβρίου 2020
O-000068/2020
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000068/2020
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 Απάντηση στην Ολομέλεια 
 Θέμα: Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα

Έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου για την ΕΕΚ, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θέτει ορισμένες ερωτήσεις:

1. Η κρίση της νόσου COVID-19 έχει επιταχύνει την ανάγκη για βελτίωση των ψηφιακών λύσεων κατάρτισης και για εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε ψηφιακές δεξιότητες, εργαλεία και τεχνολογίες για τους εκπαιδευόμενους, τους εκπαιδευτικούς και τους υπεύθυνους κατάρτισης. Με ποια μέτρα και με ποια χρηματοδοτικά και μη χρηματοδοτικά μέσα θα προωθήσουν τα κράτη μέλη την ψηφιακή αναβάθμιση της ΕΕΚ και την εξ αποστάσεως μάθηση, διασφαλίζοντας την προσβασιμότητα και την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για όλους, καθώς και την ισότιμη πρόσβαση στο διαδίκτυο και τα ψηφιακά εργαλεία σε όλα τα σχολεία; Πώς θα μπορούσε αυτό να συντονιστεί και να παρακολουθείται από κοινού με την Επιτροπή;

2. Ποια μέτρα θα λάβουν τα κράτη μέλη για την επίτευξη των ποιοτικών στόχων, μεταξύ άλλων μέσω του πλαισίου ποιότητας για τις περιόδους μαθητείας και του προγράμματος ERASMUS, και για τη βελτίωση της πλαισίωσης των αποφοίτων ΕΕΚ;

3. Παρατηρείται έλλειψη συνοχής και ασυμφωνία μεταξύ του τομέα της ΕΕΚ και του γενικού εκπαιδευτικού συστήματος, με την ΕΕΚ να θεωρείται συχνά λιγότερο προτιμώμενη επιλογή, παρά τη συνεχή ζήτηση για περισσότερους επαγγελματίες τεχνικών επαγγελμάτων. Τι κάνουν τα κράτη μέλη για να ενισχύσουν την ελκυστικότητα της ΕΕΚ και να διασφαλίσουν τη συνοχή και τις συνέργειες μεταξύ των δύο τομέων; Τι σχεδιάζουν σε εθνικό επίπεδο για τη βελτίωση της επικοινωνίας γύρω από την ΕΕΚ; Ποια μέτρα λαμβάνουν για να επανέλθουν στο σύστημα τα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα την ΕΕΚ; Υπάρχει σύστημα παρακολούθησης για την πλαισίωση των περιπτώσεων εγκατάλειψης;

4. Ποια είναι τα μέτρα που θα λάβουν τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλιστεί ότι τα προγράμματα ΕΕΚ είναι υψηλής ποιότητας, δεν εισάγουν αποκλεισμούς και προσφέρουν ίσες ευκαιρίες σε όλους, ιδίως σε ευάλωτες ομάδες που προέρχονται, μεταξύ άλλων, από αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές; Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για να καταστήσουν την ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς ΕΕΚ δικαίωμα όλων των εκπαιδευόμενων, όπως κατοχυρώνεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων;

5. Πώς θα διασφαλίσουν τα κράτη μέλη ποιοτικές, διαφοροποιημένες και προσαρμοσμένες θέσεις μαθητείας, συμπεριλαμβανομένης της δίκαιης αμοιβής και της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, που να είναι σύμφωνες με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων;

6. Πώς θα διασφαλίσουν τα κράτη μέλη ότι οι πάροχοι ΕΕΚ διαθέτουν επαρκή αυτονομία, ευελιξία και υποστήριξη ώστε να προσαρμόζουν γρήγορα την προσφορά κατάρτισής τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες δεξιοτήτων και να διασφαλίζουν μελλοντικές ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας για τους αποφοίτους ΕΕΚ; Ποια ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά μέσα παρέχουν τα κράτη μέλη για τον τομέα της ΕΕΚ;

Κατάθεση: 29/10/2020

Λήξη προθεσμίας: 30/01/2021

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 3 Νοεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου