Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000068/2020Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000068/2020

  Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα

  Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000068/2020
  προς το Συμβούλιο
  Άρθρο 136 του Κανονισμού
  Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
  εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

  Διαδικασία : 2020/2767(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  O-000068/2020
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  O-000068/2020 (B9-0027/2020)
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου για την ΕΕΚ, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θέτει ορισμένες ερωτήσεις:

  Κατάθεση: 29/10/2020

  Λήξη προθεσμίας: 30/01/2021

  Τελευταία ενημέρωση: 3 Νοεμβρίου 2020
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου