Διαδικασία : 2020/2767(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000069/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000069/2020 (B9-0028/2020)

Συζήτηση :

PV 15/12/2020 - 14
CRE 15/12/2020 - 14

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 51kWORD 11k
29 Οκτωβρίου 2020
O-000069/2020
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000069/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 Απάντηση στην Ολομέλεια 
 Θέμα: Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα

Έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου για την ΕΕΚ, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θέτει ορισμένες ερωτήσεις:

1. Η κρίση της νόσου COVID-19 έχει επιταχύνει την ανάγκη για βελτίωση των ψηφιακών λύσεων κατάρτισης και για εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε ψηφιακές δεξιότητες, εργαλεία και τεχνολογίες για τους εκπαιδευόμενους, τους εκπαιδευτικούς και τους υπεύθυνους κατάρτισης. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στην προώθηση της ψηφιακής αναβάθμισης της ΕΕΚ και της εξ αποστάσεως μάθησης, διασφαλίζοντας παράλληλα την προσβασιμότητα και την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για όλους; Πώς θα μπορούσε η δράση αυτή να συντονιστεί και να παρακολουθείται από κοινού με τα κράτη μέλη;

2. Η πρόταση περιλαμβάνει ορισμένους ποιοτικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2025. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στην επίτευξη αυτών των στόχων, μεταξύ άλλων μέσω του πλαισίου ποιότητας για τις περιόδους μαθητείας και του προγράμματος ERASMUS; Με ποιον τρόπο θα παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνεται προς την επίτευξη αυτών των στόχων και θα διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο; Πώς σκοπεύει να βελτιώσει τους τρόπους πλαισίωσης των αποφοίτων ΕΕΚ;

3. Παρατηρείται έλλειψη συνοχής και ασυμφωνία μεταξύ του τομέα της ΕΕΚ και του γενικού εκπαιδευτικού συστήματος, με την ΕΕΚ να θεωρείται συχνά λιγότερο προτιμώμενη επιλογή, παρά τη συνεχή ζήτηση για περισσότερους επαγγελματίες τεχνικών επαγγελμάτων. Τι κάνει η Επιτροπή για να ενισχύσει την ελκυστικότητα της ΕΕΚ και να διασφαλίσει τη συνοχή και τις συνέργειες μεταξύ των δύο τομέων; Τι σχεδιάζει η Επιτροπή σε επίπεδο ΕΕ για τη βελτίωση της επικοινωνίας σχετικά με την ΕΕΚ; Πώς μπορεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη να συντονίσουν καλύτερα τις δράσεις σε επίπεδο ΕΕ;

4. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλιστεί ότι τα προγράμματα ΕΕΚ είναι υψηλής ποιότητας και δεν εισάγουν αποκλεισμούς, και ότι προσφέρουν ίσες ευκαιρίες σε όλους, ιδίως σε ευάλωτες ομάδες που προέρχονται, μεταξύ άλλων, από αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές; Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή για να καταστήσει την ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς ΕΕΚ δικαίωμα όλων των εκπαιδευόμενων, όπως κατοχυρώνεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων;

5. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να διασφαλίσει ποιοτικές, διαφοροποιημένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες θέσεις μαθητείας; Σκοπεύει να αναθεωρήσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας;

6. Δεδομένου του εθελοντικού χαρακτήρα της σύστασης, πώς σκοπεύει η Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν τα συστήματα ΕΕΚ τους και να παρακολουθούν την πρόοδο προς την επίτευξη του σκοπού αυτού;

Κατάθεση: 29/10/2020

Λήξη προθεσμίας: 30/01/2021

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 3 Νοεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου