Parlamentná otázka - O-000074/2020Parlamentná otázka
O-000074/2020

Vplyv pandémie COVID-19 na mladých ľúdí a šport

Otázka na ústne zodpovedanie  O-000074/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Sabine Verheyen
v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie

Postup : 2020/2864(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000074/2020
Predkladané texty :
O-000074/2020 (B9-0005/2021)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Pandémia COVID-19 má ničivý vplyv najmä na mladých ľudí v celej EÚ, poškodzuje ich situáciu v oblasti zamestnanosti, narúša ich vzdelávanie a ovplyvňuje ich duševné a fyzické zdravie a pohodu.

1. Plánuje Komisia okrem finančnej podpory na zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí hĺbkovejšie a systémové politické reakcie na zmiernenie ďalekosiahlejších negatívnych účinkov?

2. Posúdi Komisia negatívny psychosociálny vplyv pandémie COVID-19 na mladých ľudí v EÚ a jej dôsledky pre vzdelávanie, trhy práce a sociálnu súdržnosť?

Podobne má pandémia COVID-19 aj naďalej ničivý vplyv na šport na profesionálnej aj miestnej úrovni.

3. Uvažuje Komisia nad rámec všeobecných finančných nástrojov, ktoré prijala Európska únia v reakcii na krízu, o ďalších cielených podporných opatreniach pre odvetvie športu?

4. Posúdi Komisia celkový rozsah sociálno-ekonomického vplyvu pandémie COVID-19 na profesionálny a masový šport?

5. Súhlasila by Komisia s vypracovaním koordinovaného európskeho prístupu k riešeniu problémov a zmierneniu dôsledkov pandémie na šport, prípadne vo forme osobitného akčného plánu?

Predložené: 20/11/2020

Termín na zodpovedanie: 21/02/2021

Posledná úprava: 20. novembra 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia