Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000075/2020Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000075/2020

Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000075/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra, Πέτρος Κόκκαλης
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαδικασία : 2020/2532(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000075/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000075/2020 (B9-0029/2020)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Η Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει μια νέα στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στις αρχές του 2021. Τα μέτρα προσαρμογής είναι ζωτικής σημασίας για την προετοιμασία για ένα μεταβαλλόμενο κλίμα μέσω της οικοδόμησης ανθεκτικών κοινωνιών, που θα είναι σε θέση να ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιπτώσεις του. Η επικείμενη στρατηγική αποτελεί ευκαιρία για την Επιτροπή να δείξει την ηγετική θέση της ΕΕ όσον αφορά την προσαρμογή και να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου προσαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήταν ευπρόσδεκτη η απάντηση της Επιτροπής στις ακόλουθες ερωτήσεις:

Κατάθεση: 25/11/2020

Λήξη προθεσμίας: 26/02/2021

Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοεμβρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου