Parlamentsfråga - O-000076/2020Parlamentsfråga
O-000076/2020

Undantaget för slakterier fastställt i förordning (EU) 2017/185 löper ut

Fråga för muntligt besvarande  O-000076/2020
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Norbert Lins
för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Förfarande : 2020/2886(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000076/2020
Ingivna texter :
O-000076/2020 (B9-0030/2020)
Omröstningar :
Antagna texter :

I förordning (EG) nr 853/2004 fastställs särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung. I artikel 2 i förordning (EU) 2017/185 fastställs som ett undantag att bestämmelserna i förordning (EG) nr 853/2004 inte ska tillämpas på producenters direkta leveranser av små mängder kött från fjäderfä och hardjur som slaktas på gården till konsumenter eller till lokala detaljhandelsanläggningar som levererar direkt till konsumenter. Detta undantag kommer inte längre att vara tillämpligt från och med den 31 december 2020, eftersom förordning (EU) 2017/185 upphör att gälla den dagen.

Undantaget gjorde det möjligt för producenterna att direkt förse lokala marknader med bearbetat fjäderfäkött och kött från hardjur som de hade producerat. Korta saluföringskedjor har också utvecklats för att tillgodose konsumenternas höga efterfrågan på lokala produkter och ge bättre ersättning till lokala producenter.

I sin skrivelse och vid mötet i rådet (jordbruk och fiske) den 19 oktober 2020 bekräftade kommissionsledamot Kyriakides slutdatumet för undantaget och betonade att det enda sättet att göra det möjligt för vissa producenter att inte följa förordning (EG) nr 853/2004 skulle vara att ändra den, vilket skulle kräva ett ordinarie lagstiftningsförfarande. De flesta av de berörda medlemsstaterna har redan begärt en förlängning av detta undantag.

Deras produktionsmetoder är särskilt viktiga inom ramen för kommissionens strategi ”från jord till bord”, som ingår i den europeiska gröna given, där medlemsstaterna uppmanas att övergå till mer hållbar produktion och konsumtion och där kortare leveranskedjor identifieras som ett svar på den växande efterfrågan i samhället. Den främjar också arbetstillfällen och lokal produktion.

Ingiven: 01/12/2020

Sista svarsdag: 02/03/2021

Senaste uppdatering: 2 december 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy