Парламентарен въпрос - O-000077/2020Парламентарен въпрос
O-000077/2020

Прилагане на законодателството на ЕС в областта на водите

Въпрос с искане за устен отговор  O-000077/2020
до Съвета
Член 136 от Правилника за дейността
Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Процедура : 2020/2613(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000077/2020
Внесени текстове :
O-000077/2020 (B9-0501/2020)
Гласувания :
Приети текстове :

Парламентът приветства заключението на Комисията, че Рамковата директива за водите[1] е целесъобразна, но че нейното прилагане трябва да се подобри и ускори. Рамковата директива за водите постигна успех, като създаде рамка за интегрирано управление на водите по отношение на стотици хиляди водни обекти в ЕС, доведе до забавяне на влошаването на състоянието на водите и намали замърсяването с химикали, но по-малко от половината от водните обекти в ЕС са в добро състояние, въпреки че крайният срок изтече през 2015 г. Освен това само при един от четирите показателя за прясна вода беше отбелязан напредък през последните 10 – 15 години и има редица проблеми, свързани с прилагането на законодателството в областта на водите, което се дължи до голяма степен на недостатъчното финансиране и на недостатъчното интегриране на екологичните цели в секторните политики. В този контекст бихме посрещнали с голям интерес отговорите на Съвета на следните въпроси:

Внесен: 07/12/2020

Краен срок: 08/03/2021

Последно осъвременяване: 8 декември 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност