Процедура : 2020/2613(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000077/2020

Внесени текстове :

O-000077/2020 (B9-0501/2020)

Разисквания :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 50kWORD 11k
7 декември 2020 г.
O-000077/2020
Въпрос с искане за устен отговор  O-000077/2020
до Съвета
Член 136 от Правилника за дейността
Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 Отговор по време на пленарно заседание 
 Относно: Прилагане на законодателството на ЕС в областта на водите

Парламентът приветства заключението на Комисията, че Рамковата директива за водите(1) е целесъобразна, но че нейното прилагане трябва да се подобри и ускори. Рамковата директива за водите постигна успех, като създаде рамка за интегрирано управление на водите по отношение на стотици хиляди водни обекти в ЕС, доведе до забавяне на влошаването на състоянието на водите и намали замърсяването с химикали, но по-малко от половината от водните обекти в ЕС са в добро състояние, въпреки че крайният срок изтече през 2015 г. Освен това само при един от четирите показателя за прясна вода беше отбелязан напредък през последните 10 – 15 години и има редица проблеми, свързани с прилагането на законодателството в областта на водите, което се дължи до голяма степен на недостатъчното финансиране и на недостатъчното интегриране на екологичните цели в секторните политики. В този контекст бихме посрещнали с голям интерес отговорите на Съвета на следните въпроси:

1. Как Съветът ще интегрира в своята работа заключенията от проверката за пригодност на законодателството в областта на водите и какви конкретни действия ще предприемат Съветът и държавите членки, за да се гарантира, че екологичните цели на Рамковата директива за водите ще бъдат постигнати възможно най-скоро (и най-късно до 2027 г.)?

2. Като се има предвид, че един от основните проблеми, свързани с постигането на целите на законодателството, е недостатъчното финансиране, по какъв начин държавите членки ще осигурят нужното финансиране за изпълнението на мерките, необходими за постигане на добро състояние на европейските води?

3. По какъв начин държавите членки ще подобрят интегрирането на екологичните цели на директивите в секторните политики, по-специално в секторите на селското стопанство, енергетиката и транспорта?

4. Проверката за пригодност разкри значителни различия между държавите членки при прилагането на директивите, например по отношение на замърсителите, които са обект на мониторинг, и установените прагове в Директивата за подземните води(2). Как държавите членки ще се опитат да постигнат по-хармонизирано прилагане?

5. Съветът счита ли, че в последното предложение за многогодишната финансова рамка е предвидено достатъчно финансиране за Рамковата директива за водите?

6. Какви допълнителни мерки ще предприемат държавите членки, за да постигнат пълно прилагане на възвръщаемостта на разходите за водни услуги (член 9 от Рамковата директива за водите), особено що се отнася до пълното прилагане на принципите „ползвателят плаща“ и „замърсителят плаща“?

7. По какъв начин държавите членки възнамеряват да намалят използването на изключения от Рамковата директива за водите през третия цикъл на плановете за управление на речните басейни?

Внесен: 07/12/2020

Краен срок: 08/03/2021

(1)Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.
(2)Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им, ОВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 19.
Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 8 декември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност