Parlamentní otázka - O-000077/2020Parlamentní otázka
O-000077/2020

Provádění právních předpisů EU týkajících se vody

Otázka k ústnímu zodpovězení  O-000077/2020
Radě
článek 136 jednacího řádu
Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Postup : 2020/2613(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000077/2020
Předložené texty :
O-000077/2020 (B9-0501/2020)
Hlasování :
Přijaté texty :

Parlament vítá závěr Komise, že rámcová směrnice o vodě[1] slouží svému účelu, avšak domnívá se, že je třeba zlepšit a urychlit její provádění. Přestože byla rámcová směrnice o vodě úspěšná při vytváření rámce pro řízení integrovaného hospodaření s vodou pro statisíce vodních útvarů v EU, při zpomalování zhoršování stavu vod a při snižování chemického znečištění, je i přes lhůtu v roce 2015 jen méně než polovina vodních útvarů EU v dobrém stavu. Mimoto pouze jeden ze čtyř sladkovodních ukazatelů vykázal za posledních 10–15 let pokrok a v souvislosti s prováděním právních předpisů týkajících se vody existuje řada otázek, zejména pokud jde o nedostatečné financování a nedostatečné začlenění environmentálních cílů do odvětvových politik. V této souvislosti bychom uvítali, kdyby Rada odpověděla na tyto otázky:

Předložení: 07/12/2020

Platná do: 08/03/2021

Poslední aktualizace: 8. prosince 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí