Parlamentin kysymys - O-000077/2020Parlamentin kysymys
O-000077/2020

EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpano

Suullisesti vastattava kysymys  O-000077/2020
neuvostolle
työjärjestyksen 136 artikla
Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

Menettely : 2020/2613(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000077/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000077/2020 (B9-0501/2020)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Parlamentti suhtautuu myönteisesti komission päätelmään, jonka mukaan vesipolitiikan puitedirektiivi[1] on tarkoituksenmukainen, mutta katsoo, että sen täytäntöönpanoa on parannettava ja nopeutettava. Vaikka vesipolitiikan puitedirektiivillä on onnistuttu luomaan hallintokehys yhdennetylle vesihuollolle satoja tuhansia vesimuodostumia varten EU:ssa, hidastamaan veden tilan huononemista ja vähentämään kemiallista pilaantumista, alle puolet EU:n vesimuodostumista on luokiteltu tilaltaan hyväksi vuoden 2015 määräajasta huolimatta. Lisäksi vain yksi neljästä makean veden indikaattorista on osoittanut edistystä 10–15 viime vuoden aikana, ja vesilainsäädännön täytäntöönpanoon on liittynyt erinäisiä ongelmia, jotka johtuvat suurelta osin riittämättömästä rahoituksesta ja ympäristötavoitteiden riittämättömästä sisällyttämisestä alakohtaisiin politiikkoihin. Tässä yhteydessä pyydämme neuvostoa vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

Jätetty: 07/12/2020

Määräaika: 08/03/2021

Päivitetty viimeksi: 8. joulukuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö