Parlementaire vraag - O-000077/2020Parlementaire vraag
O-000077/2020

  Tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving

  Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000077/2020
  aan de Raad
  Artikel 136 van het Reglement
  Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
  namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

  Procedure : 2020/2613(RSP)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  O-000077/2020
  Ingediende teksten :
  O-000077/2020 (B9-0501/2020)
  Stemmingen :
  Aangenomen teksten :

  Het Parlement is ingenomen met de conclusie van de Commissie dat de kaderrichtlijn water[1] geschikt is voor het beoogde doel, maar vindt dat de tenuitvoerlegging ervan moet worden verbeterd en versneld. Dankzij de KRW is er een governancekader voor geïntegreerd waterbeheer opgezet voor de meer dan honderdduizend waterlichamen in de EU, is de verslechtering van de toestand van het water afgeremd en is chemische verontreiniging afgenomen. Desondanks is de kwaliteit van minder dan de helft van alle waterlichamen in de EU goed, en dat ondanks de deadline van 2015. Bovendien valt de afgelopen 10 à 15 jaar bij slechts één van de vier zoetwaterindicatoren een verbetering te constateren en verloopt de tenuitvoerlegging van de waterwetgeving in het algemeen op meerdere punten verre van probleemloos, hetgeen hoofdzakelijk toe te schrijven valt aan onvoldoende financiering en een tekortschietende integratie van milieudoelstellingen in sectoraal beleid. In dit kader wordt de Raad verzocht antwoord te geven op de volgende vragen:

  Ingediend: 07/12/2020

  Vervalt: 08/03/2021

  Laatst bijgewerkt op: 8 december 2020
  Juridische mededeling - Privacybeleid