Pytanie poselskie - O-000077/2020Pytanie poselskie
O-000077/2020

  Wdrażanie unijnego prawodawstwa dotyczącego wody

  Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej  O-000077/2020
  do Rady
  Art. 136 Regulaminu
  Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
  w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

  Procedura : 2020/2613(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-000077/2020
  Teksty złożone :
  O-000077/2020 (B9-0501/2020)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  Parlament z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, zgodnie z którym ramowa dyrektywa wodna[1] jest odpowiednia do zamierzonego celu, jednak uważa, że należy poprawić i przyspieszyć jej wdrożenie. Mimo że w ramowej dyrektywie wodnej udało się stworzyć ramy zarządzania zintegrowaną gospodarką wodną dla setek tysięcy akwenów w UE, spowolnić pogarszanie się stanu wód i zmniejszyć zanieczyszczenie chemiczne, mniej niż połowa akwenów w UE jest w dobrym stanie mimo upływu terminu wyznaczonego na 2015 r. Ponadto tylko jeden z czterech wskaźników dla wód słodkich poprawił się w ciągu ostatnich 10-15 lat, istnieje także szereg problemów związanych z wdrażaniem prawodawstwa dotyczącego wody, głównie z powodu niedostatecznego finansowania i niewystarczającego uwzględnienia celów środowiskowych w politykach sektorowych. W związku z powyższym prosimy Radę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  Przedłożone: 07/12/2020

  Termin ważności: 08/03/2021

  Ostatnia aktualizacja: 8 grudnia 2020
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności