Pytanie poselskie - O-000077/2020Pytanie poselskie
O-000077/2020

Wdrażanie unijnego prawodawstwa dotyczącego wody

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej  O-000077/2020
do Rady
Art. 136 Regulaminu
Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Procedura : 2020/2613(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000077/2020
Teksty złożone :
O-000077/2020 (B9-0501/2020)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Parlament z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, zgodnie z którym ramowa dyrektywa wodna[1] jest odpowiednia do zamierzonego celu, jednak uważa, że należy poprawić i przyspieszyć jej wdrożenie. Mimo że w ramowej dyrektywie wodnej udało się stworzyć ramy zarządzania zintegrowaną gospodarką wodną dla setek tysięcy akwenów w UE, spowolnić pogarszanie się stanu wód i zmniejszyć zanieczyszczenie chemiczne, mniej niż połowa akwenów w UE jest w dobrym stanie mimo upływu terminu wyznaczonego na 2015 r. Ponadto tylko jeden z czterech wskaźników dla wód słodkich poprawił się w ciągu ostatnich 10-15 lat, istnieje także szereg problemów związanych z wdrażaniem prawodawstwa dotyczącego wody, głównie z powodu niedostatecznego finansowania i niewystarczającego uwzględnienia celów środowiskowych w politykach sektorowych. W związku z powyższym prosimy Radę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Przedłożone: 07/12/2020

Termin ważności: 08/03/2021

Ostatnia aktualizacja: 8 grudnia 2020
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności