Parlamentná otázka - O-000077/2020Parlamentná otázka
O-000077/2020

  Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode

  Otázka na ústne zodpovedanie  O-000077/2020
  Rade
  článok 136 rokovacieho poriadku
  Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
  v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

  Postup : 2020/2613(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  O-000077/2020
  Predkladané texty :
  O-000077/2020 (B9-0501/2020)
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  Parlament víta záver Komisie, že rámcová smernica o vode[1] plní svoj účel, no domnieva sa, že jej vykonávanie treba zlepšiť a urýchliť. Hoci rámcovou smernicou o vode sa podarilo vytvoriť rámec pre integrované hospodárenie s vodami státisícov vodných útvarov v EÚ, spomaliť zhoršovanie stavu vôd a znížiť chemické znečistenie, aj napriek termínu v roku 2015 je v dobrom stave menej ako polovica vodných útvarov EÚ. Okrem toho sa za posledných 10 – 15 rokov zlepšil len jeden zo štyroch ukazovateľov kvality sladkej vody a vykonávanie právnych predpisov o vode poznačilo viacero problémov, najmä vzhľadom na nedostatočné financovanie a nedostatočné začlenenie environmentálnych cieľov do odvetvových politík. V tejto súvislosti by sme uvítali odpovede Rady na tieto otázky:

  Predložené: 07/12/2020

  Termín na zodpovedanie: 08/03/2021

  Posledná úprava: 8. decembra 2020
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia