Парламентарен въпрос - O-000078/2020Парламентарен въпрос
O-000078/2020

Прилагане на законодателството на ЕС в областта на водите

Въпрос с искане за устен отговор  O-000078/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Процедура : 2020/2613(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000078/2020
Внесени текстове :
O-000078/2020 (B9-0502/2020)
Гласувания :
Приети текстове :

Парламентът приветства заключението на Комисията, че Рамковата директива за водите (РДВ) е подходяща за целта, но нейното прилагане трябва да се подобри и ускори. Въпреки че РДВ постигна успех при създаването на рамка за интегрирано управление на водите в полза на стотици хиляди водни обекти в ЕС, като доведе до забавяне на влошаването на състоянието на водите и до намаляване на замърсяването с химикали, по-малко от половината от водните обекти в ЕС са в добро състояние, въпреки крайния срок през 2015 г., и само един от четирите показателя за прясна вода показва напредък през последните 10—15 години и има редица проблеми, свързани с прилагането на законодателството в областта на водите, което се дължи до голяма степен на недостатъчното финансиране и недостатъчното интегриране на екологичните цели в секторните политики. В този контекст бихме приветствали отговора на Комисията на следните въпроси:

Внесен: 07/12/2020

Краен срок: 08/03/2021

Последно осъвременяване: 8 декември 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност