Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000078/2020Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000078/2020

Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000078/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαδικασία : 2020/2613(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000078/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000078/2020 (B9-0502/2020)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το Κοινοβούλιο επικροτεί το συμπέρασμα της Επιτροπής ότι η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα[1] (ΟΠΥ) είναι κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό, ωστόσο πιστεύει ότι η εφαρμογή της πρέπει να βελτιωθεί και να επιταχυνθεί. Παρά το γεγονός ότι η ΟΠΥ κατόρθωσε να θεσπίσει ένα πλαίσιο διακυβέρνησης με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων για εκατοντάδες χιλιάδες υδατικά συστήματα στην ΕΕ, να επιβραδύνει την επιδείνωση της κατάστασης των υδάτων και να μειώσει τη χημική ρύπανση, λιγότερο από το ήμισυ των υδατικών συστημάτων της ΕΕ έχει ταξινομηθεί ως ευρισκόμενο σε καλή κατάσταση παρά την προθεσμία του 2015. Επιπλέον, μόνο ένας από τους τέσσερις δείκτες γλυκού νερού έχει σημειώσει πρόοδο κατά τα τελευταία 10-15 έτη και προέκυψαν ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ύδατα, σε μεγάλο βαθμό λόγω της ανεπαρκούς χρηματοδότησης και της ελλιπούς ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών στόχων στις τομεακές πολιτικές. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήταν ευπρόσδεκτη η απάντηση της Επιτροπής στα ακόλουθα ερωτήματα:

Κατάθεση: 07/12/2020

Λήξη προθεσμίας: 08/03/2021

Τελευταία ενημέρωση: 8 Δεκεμβρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου