Διαδικασία : 2020/2613(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000078/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000078/2020 (B9-0502/2020)

Συζήτηση :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 50kWORD 12k
7 Δεκεμβρίου 2020
O-000078/2020
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000078/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 Απάντηση στην Ολομέλεια 
 Θέμα: Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα

Το Κοινοβούλιο επικροτεί το συμπέρασμα της Επιτροπής ότι η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα(1) (ΟΠΥ) είναι κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό, ωστόσο πιστεύει ότι η εφαρμογή της πρέπει να βελτιωθεί και να επιταχυνθεί. Παρά το γεγονός ότι η ΟΠΥ κατόρθωσε να θεσπίσει ένα πλαίσιο διακυβέρνησης με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων για εκατοντάδες χιλιάδες υδατικά συστήματα στην ΕΕ, να επιβραδύνει την επιδείνωση της κατάστασης των υδάτων και να μειώσει τη χημική ρύπανση, λιγότερο από το ήμισυ των υδατικών συστημάτων της ΕΕ έχει ταξινομηθεί ως ευρισκόμενο σε καλή κατάσταση παρά την προθεσμία του 2015. Επιπλέον, μόνο ένας από τους τέσσερις δείκτες γλυκού νερού έχει σημειώσει πρόοδο κατά τα τελευταία 10-15 έτη και προέκυψαν ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ύδατα, σε μεγάλο βαθμό λόγω της ανεπαρκούς χρηματοδότησης και της ελλιπούς ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών στόχων στις τομεακές πολιτικές. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήταν ευπρόσδεκτη η απάντηση της Επιτροπής στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβει η Επιτροπή για να βελτιώσει και να επιβάλει την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ύδατα, διασφαλίζοντας ότι οι στόχοι της θα επιτευχθούν το συντομότερο δυνατόν και έως το 2027 το αργότερο;

2. Ο έλεγχος καταλληλότητας της νομοθεσίας για τα ύδατα κατέδειξε σοβαρές διαφοροποιήσεις στην εφαρμογή μεταξύ των κρατών μελών, για παράδειγμα όσον αφορά τους παρακολουθούμενους ρύπους και τα καθορισμένα κατώτατα όρια στην οδηγία για τα υπόγεια ύδατα(2). Πώς θα επιδιώξει η Επιτροπή να επιτύχει πιο εναρμονισμένη εφαρμογή;

3. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να βελτιώσει την ενσωμάτωση των στόχων των οδηγιών, ιδίως στους τομείς της γεωργίας, της ενέργειας και των μεταφορών, και πώς θα διασφαλίσει τη συνοχή των πολιτικών μεταξύ της ΟΠΥ, της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, της κυκλικής οικονομίας, του μελλοντικού σχεδίου δράσης για μηδενική ρύπανση και της κοινής γεωργικής πολιτικής, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη για αυξημένα μέτρα προστασίας των υδάτων στον τομέα της γεωργίας;

4. Πώς θα αντιμετωπίσει η Επιτροπή τα προβλήματα στον τομέα των χημικών ουσιών, όπως την ανάγκη να παρακολουθείται ευρύτερο φάσμα ουσιών και να λαμβάνεται υπόψη η συνδυασμένη επίδραση των μειγμάτων; Ποια μέτρα θα λάβει η Επιτροπή σχετικά με τους ρύπους που προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία, ιδίως τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα μικροπλαστικά; Πώς θα ρυθμιστούν αυτές οι ουσίες;

5. Θεωρεί η Επιτροπή ότι έχει διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση στην τελευταία πρόταση για την ΟΠΥ στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο; Ποια μέτρα θα λάβει η Επιτροπή όσον αφορά τη διάθεση οικονομικών πόρων για τη διατήρηση των γλυκών υδατικών πόρων, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της ανάκτησης κόστους (άρθρο 9 ΟΠΥ) και να εφαρμοστούν πλήρως οι αρχές «ο χρήστης πληρώνει» και «ο ρυπαίνων πληρώνει»;

6. Πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να μειώσει τη χρήση των εξαιρέσεων από την ΟΠΥ στον τρίτο κύκλο των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών;

Κατάθεση: 07/12/2020

Λήξη προθεσμίας: 08/03/2021

(1)Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
(2)Οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σ. 19.
Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 8 Δεκεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου