Parlamentná otázka - O-000078/2020Parlamentná otázka
O-000078/2020

Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode

Otázka na ústne zodpovedanie  O-000078/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Postup : 2020/2613(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000078/2020
Predkladané texty :
O-000078/2020 (B9-0502/2020)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Parlament víta záver Komisie, že rámcová smernica o vode[1] plní svoj účel, no domnieva sa, že jej vykonávanie treba zlepšiť a urýchliť. Hoci rámcovou smernicou o vode sa podarilo vytvoriť rámec pre integrované hospodárenie s vodami státisícov vodných útvarov v EÚ, spomaliť zhoršovanie stavu vôd a znížiť chemické znečistenie, aj napriek termínu v roku 2015 je v dobrom stave menej ako polovica vodných útvarov EÚ. Okrem toho sa za posledných 10 – 15 rokov zlepšil len jeden zo štyroch ukazovateľov kvality sladkej vody a vykonávanie právnych predpisov o vode poznačilo viacero problémov, najmä vzhľadom na nedostatočné financovanie a nedostatočné začlenenie environmentálnych cieľov do odvetvových politík. V tejto súvislosti by sme uvítali odpovede Komisie na tieto otázky:

Predložené: 07/12/2020

Termín na zodpovedanie: 08/03/2021

Posledná úprava: 8. decembra 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia