Parlamentsfråga - O-000082/2020Parlamentsfråga
O-000082/2020

  Reform av EU:s förteckning över skatteparadis

  11.12.2020

  Fråga för muntligt besvarande  O-000082/2020
  till kommissionen
  Artikel 136 i arbetsordningen
  Irene Tinagli, Paul Tang
  för utskottet för ekonomi och valutafrågor

  Förfarande : 2020/2863(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  O-000082/2020
  Ingivna texter :
  O-000082/2020 (B9-0002/2021)
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen betonat att EU:s sätt att ta fram en förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet behöver reformeras i syfte att förbättra transparensen, de kriterier som används och effektiviteten i de motsvarande defensiva åtgärderna. I denna anda har kommissionen också lagt fram ett meddelande om god förvaltning på skatteområdet i och utanför EU där den förespråkar en översyn av denna förteckning. I sitt meddelande understryker kommissionen behovet av att uppdatera kriterierna om god skatteförvaltning för att på bästa sätt återspegla den senaste internationella utvecklingen i kampen mot skatteundandragande och skatteflykt, även när det gäller verkligt ägande och faktisk minimibeskattning, samt betydelsen av att se till att översynskriterierna tillämpas i tillräcklig utsträckning för att omfatta alla risker, inklusive dem som följer av att man inför allmänna undantag. Kommissionen uppger att en samordnad strategi om defensiva åtgärder visserligen leder i rätt riktning men saknar ambitioner, och att man eventuellt kommer att överväga ett lagstiftningsförslag om samordnade defensiva åtgärder. Kommissionens meddelade lades fram i juli 2020 men nu, nästan sex månader senare, finns det fortfarande ingen information om hur rådet ställer sig till dessa rekommendationer. Med utgångspunkt i ovanstående ställer vi följande frågor: kan kommissionen förklara rådets ståndpunkt om dess rekommendationer om det rådande läget när det gäller transparensen och översynen av kriterierna? Hur bedömer kommissionen att medlemsstaterna har tagit emot dess förslag? Hur planerar kommissionen att gå till väga för att se över EU:s sätt att ta fram en förteckning utifrån de diskussioner som hålls på OECD-nivå, i synnerhet när det gäller lägsta effektiva skattesats? Håller kommissionen med om att ett lagstiftningsförslag kan visa sig nödvändigt?

  Ingiven: 11/12/2020

  Sista svarsdag: 12/03/2021

  Senaste uppdatering: 16 december 2020
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy