Parlamentní otázka - O-000084/2020Parlamentní otázka
O-000084/2020

  Koordinované plány a opatření pro přechod k inovacím bez použití zvířat v EU

  18.12.2020

  Otázka k ústnímu zodpovězení  O-000084/2020
  Komisi
  článek 136 jednacího řádu
  Tilly Metz (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jytte Guteland (S&D), Martin Buschmann (NI), Younous Omarjee (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Caroline Roose (Verts/ALE), Clare Daly (GUE/NGL), Emil Radev (PPE), Günther Sidl (S&D), Heidi Hautala (Verts/ALE), Jiří Pospíšil (PPE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Annika Bruna (ID), Manuel Bompard (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Marisa Matias (GUE/NGL), Michal Wiezik (PPE), Mick Wallace (GUE/NGL), Niels Fuglsang (S&D), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Pär Holmgren (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Tiziana Beghin (NI), Veronika Vrecionová (ECR), Ville Niinistö (Verts/ALE)

  Od roku 1993 Komise prohlašuje, že přijala závazek omezit a nahradit používání zvířat pro vědecké účely. Z nejnovějších statistik zveřejněných Komisí však vyplývá, že počet zvířat používaných pro vědecké účely klesá jen velmi mírně. Tento pokles v každém případě zatlačuje do pozadí skutečnost, že dalších 12 milionů zvířat je chováno pro použití ve vědeckém výzkumu a usmrceno, aniž by došlo k jejich skutečnému použití. Ačkoli směrnice 2010/63/EU stanoví základní pravidla pro ochranu zvířat používaných pro vědecké účely, nestanoví strategii pro snížení počtu těchto zvířat a jejich nahrazení.

  Agentura USA pro ochranu životního prostředí (EPA) se naproti tomu zavázala „drasticky“ omezit testování na zvířatech, včetně toho, že do roku 2035 zruší požadavky týkající se pokusů na savcích a financování těchto pokusů. Ačkoli EU bývala světovým lídrem, pokud jde o prosazování vědy nevyužívající zvířata, nyní existují důkazy o tom, že začíná zaostávat za ambicemi několika zemí, pokud jde o vypracování a provádění plánů na postupné ukončení používání zvířat ve vědě, kterého se má dosáhnout využíváním inovativních technologií bez použití zvířat, radikálními změnami v testování toxicity a biomedicínském výzkumu a zlepšováním výsledků v oblasti lidského zdraví a životního prostředí.

  Zároveň se zavádí nástroj „Next Generation EU“, který přináší nebývaly silný závazek k posilování inovací a obnově vzdělávání. Vzhledem k tomuto závazku a bezprecedentním výzvám v oblasti zdraví a životního prostředí, kterým Unie čelí, se zdá být nanejvýš důležité posílit závazek Komise investovat do vědy, která bude založena na inovacích a přístupu zaměřeném na člověka a nebude provádět testy na zvířatech, a to ve všech oblastech, včetně výzkumu, vzdělávání a zákonem vyžadovaných zkoušek.

  Práce referenční laboratoře EU zaměřená na alternativy ke zkouškám na zvířatech například ukazuje, že investice do inovativních technologií, při nichž se nepoužívají zvířata, mohou vést k nejlepším modelům pro zkoumání mechanismů nákazy a možných léčebných postupů.

  Strategie pro udržitelnost chemických látek, zahájená v rámci Zelené dohody pro Evropu, stanoví ambiciózní cíle v oblasti ochrany lidského zdraví a životního prostředí před nebezpečnými účinky chemických látek. Pro dosažení ambiciózních cílů Komise v oblasti prediktivního toxikologického testování budou mít zásadní význam přístupy založené na zkouškách neprováděných na zvířatech.

  Jak Komise zajistí, aby její iniciativy v oblasti výzkumu a inovací a vzdělávání byly v souladu se závazky Komise a členských států, které spočívají v urychlení přechodu k vědě nevyužívající zvířata, s tím, že konečným cílem je využívání zvířat ve výzkumu, testování a vzdělávání zcela vymýtit?

  Jak hodlá Komise výrazně omezit používání zvířat podle nařízení REACH, zejména s ohledem na novou strategii pro udržitelnost chemických látek?

  Předložení: 18/12/2020

  Platná do: 19/03/2021

  Poslední aktualizace: 22. prosince 2020
  Právní upozornění - Ochrana soukromí