Парламентарен въпрос - O-000007/2021Парламентарен въпрос
O-000007/2021

Въпрос с искане за устен отговор  O-000007/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Juan Fernando López Aguilar
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Процедура : 2021/2523(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000007/2021
Внесени текстове :
O-000007/2021 (B9-0007/2021)
Гласувания :
Приети текстове :

В Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето се посочва, че всяко дете по света, т.е. всяко човешко същество на възраст под осемнадесет години, има право на един и същ набор от граждански, политически, икономически, социални и културни права, независимо от своята етническа принадлежност, пол, религия, език, способности, миграционен статут, сексуална ориентация или всякакъв друг статут.

В член 3, параграф 5 от Договора за Европейския съюз защитата на правата на детето е посочена сред целите на Европейския съюз, докато Хартата на основните права на Европейския съюз гарантира защитата на правата на детето от институциите на ЕС и от държавите – членки на ЕС, когато те прилагат правото на ЕС. При все това действителността показва, че все още е необходимо да се направи много повече и че все още трябва да бъдат преодолени оставащите и съществуващите предизвикателства.

Заместник-председателят на Комисията Дубравка Шуица обяви 4-те стълба, които ще бъдат обхванати от предстоящата стратегия: 1) правата на най-уязвимите деца; 2) правата на децата в цифровата ера; 3) превенцията на насилието и борбата с него; 4) насърчаването на правосъдие, съобразено с интересите на децата.

Може ли Комисията да обясни:

Внесен: 03/02/2021

Краен срок: 04/05/2021

Последно осъвременяване: 4 февруари 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност