Parlamendi esitatud küsimus - O-000007/2021Parlamendi esitatud küsimus
O-000007/2021

Laste õigused

Suuliselt vastatav küsimus  O-000007/2021
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Juan Fernando López Aguilar
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel

Menetlus : 2021/2523(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000007/2021
Esitatud tekstid :
O-000007/2021 (B9-0007/2021)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

ÜRO lapse õiguste konventsioonis on sätestatud, et igal lapsel maailmas – st igal alla 18-aastasel inimesel – on õigus samadele kodaniku-, poliitilistele, majanduslikele, sotsiaalsetele ja kultuurilistele õigustele, olenemata tema etnilisest kuuluvusest, soost, usutunnistusest, keelest, võimetest, rändestaatusest, seksuaalsest sättumusest või mis tahes muust staatusest.

Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikes 5 on laste õiguste kaitse loetletud Euroopa Liidu eesmärkide hulgas ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta tagab lapse õiguste kaitse ELi institutsioonide poolt ja ELi liikmesriikide poolt liidu õiguse rakendamisel. Tegelikkus näitab siiski, et palju on veel teha ning püsivate ja olemasolevate probleemidega tuleb edasi tegeleda.

Komisjoni asepresident Dubravka Šuica on teada andnud neljast sambast, mida tulevane strateegia hõlmab: 1) kõige haavatavamate laste õigused; 2) laste õigused digitaalajastul; 3) võitlus vägivalla vastu ja vägivalla ennetamine; 4) lapsesõbraliku õigusemõistmise edendamine.

Kas komisjon võiks selgitada järgmist:

Esitatud: 03/02/2021

Tähtaeg: 04/05/2021

Viimane päevakajastamine: 4. veebruar 2021
Õigusteave - Privaatsuspoliitika