Parlamentin kysymys - O-000007/2021Parlamentin kysymys
O-000007/2021

Lasten oikeudet

Suullisesti vastattava kysymys  O-000007/2021
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

Menettely : 2021/2523(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000007/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000007/2021 (B9-0007/2021)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksessa lapsen oikeuksista todetaan, että jokainen maailman lapsi – eli jokainen alle 18-vuotias henkilö – on oikeutettu samoihin kansalaisoikeuksiin sekä poliittisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin etniseen alkuperään, sukupuoleen, uskontoon, kieleen, kykyihin, maahanmuuttajan asemaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun seikkaan katsomatta.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa luetellaan lapsen oikeuksien suojelu yhtenä Euroopan unionin tavoitteista, ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa puolestaan taataan lapsen oikeuksien suojelu EU:n toimielimissä sekä EU:n jäsenvaltioissa niiden soveltaessa EU:n oikeutta. Todellisuus on kuitenkin osoittanut, että paljon on vielä tehtävänä ja sitkeässä oleviin haasteisiin on yhä puututtava.

Komission varapuheenjohtaja Dubravka Šuica on ilmoittanut, että tuleva strategia kattaa seuraavat neljä pilaria: 1) heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeudet; 2) lasten oikeudet digitaalisella aikakaudella; 3) väkivallan ennaltaehkäisy ja torjunta; 4) lapsiystävällisen oikeudenkäytön edistäminen.

Voisiko komissio selvittää seuraavia seikkoja?

Jätetty: 03/02/2021

Määräaika: 04/05/2021

Päivitetty viimeksi: 4. helmikuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö