Parlamenta jautājums - O-000007/2021Parlamenta jautājums
O-000007/2021

Bērnu tiesības

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  O-000007/2021
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā

Procedūra : 2021/2523(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000007/2021
Iesniegtie teksti :
O-000007/2021 (B9-0007/2021)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par bērna tiesībām ir noteikts, ka ikvienam bērnam pasaulē, t. i., katram cilvēkam, kas jaunāks par astoņpadsmit gadiem, ir tiesības uz vienu un to pašu pilsonisko, politisko, ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību kopumu neatkarīgi no viņa etniskās piederības, dzimuma, reliģijas, valodas, spējām, migrācijas statusa, seksuālās orientācijas vai jebkāda cita statusa.

Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 5. punktā bērnu tiesību aizsardzība ir minēta kā viens no Eiropas Savienības mērķiem, savukārt Eiropas Savienības Pamattiesību hartā ir garantēta bērnu tiesību aizsardzība, ko veic ES iestādes un ES dalībvalstis, kad tās īsteno ES tiesību aktus. Tomēr realitāte liecina, ka vēl ir daudz darāmā un ka joprojām ir jārisina pastāvošās un pašreizējās problēmas.

Komisijas priekšsēdētājas vietniece Dubravka Šuica paziņoja par četriem pīlāriem, uz kuriem attieksies gaidāmā stratēģija, t. i.: 1) visneaizsargātāko bērnu tiesības; 2) bērnu tiesības digitālajā laikmetā; 3) vardarbības novēršana un apkarošana; 4) bērniem draudzīgas justīcijas veicināšana.

Vai Komisija varētu paskaidrot:

Iesniegšanas datums: 03/02/2021

Termiņš: 04/05/2021

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 4. februāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika