Pytanie poselskie - O-000007/2021Pytanie poselskie
O-000007/2021

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej  O-000007/2021
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Procedura : 2021/2523(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000007/2021
Teksty złożone :
O-000007/2021 (B9-0007/2021)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka stanowi, że każde dziecko na świecie, tj. każdy człowiek poniżej osiemnastego roku życia, ma prawo do tych samych praw obywatelskich, politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych, niezależnie od pochodzenia etnicznego, płci, religii, języka, zdolności, statusu migracyjnego, orientacji seksualnej lub jakiegokolwiek innego statusu.

Art. 3 ust. 5 Traktatu o Unii Europejskiej wymienia ochronę praw dziecka wśród celów Unii Europejskiej, natomiast Karta praw podstawowych Unii Europejskiej gwarantuje ochronę praw dziecka przez instytucje UE i państwa członkowskie UE, gdy wdrażają prawa UE. Niestety rzeczywistość pokazuje, że wiele pozostaje jeszcze do zrobienia i że nadal należy stawiać czoła utrzymującym się i istniejącym wyzwaniom.

Wiceprzewodnicząca Komisji Dubravka Šuica ogłosiła cztery filary, na których będzie opierać się przyszła strategia: 1) prawa dzieci znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, 2) prawa dziecka w erze cyfrowej, 3) zapobieganie i zwalczanie przemocy, 4) propagowanie przyjaznego dziecku wymiaru sprawiedliwości.

Komisja jest proszona o wyjaśnienie następujących kwestii:

Przedłożone: 03/02/2021

Termin ważności: 04/05/2021

Ostatnia aktualizacja: 4 lutego 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności