Parlamentná otázka - O-000007/2021Parlamentná otázka
O-000007/2021

Práva detí

Otázka na ústne zodpovedanie  O-000007/2021
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Juan Fernando López Aguilar
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Postup : 2021/2523(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000007/2021
Predkladané texty :
O-000007/2021 (B9-0007/2021)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

V Dohovore Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa sa uvádza, že každé dieťa na svete – t. j. každá osoba mladšia ako osemnásť rokov – má nárok na rovnaký súbor občianskych, politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv bez ohľadu na svoju etnickú príslušnosť, pohlavie, náboženstvo, jazyk, schopnosti, postavenie migranta, sexuálnu orientáciu alebo akékoľvek iné postavenie.

V článku 3 ods. 5 Zmluvy o Európskej únii sa ochrana práv dieťaťa uvádza medzi cieľmi Európskej únie, zatiaľ čo Charta základných práv Európskej únie zaručuje ochranu práv dieťaťa inštitúciami EÚ a členskými štátmi EÚ pri vykonávaní práva Únie. Realita však ukazuje, že ešte treba urobiť veľa práce a že stále treba riešiť pretrvávajúce a existujúce problémy.

Podpredsedníčka Komisie Dubravka Šuica oznámila štyri piliere, na ktoré sa bude nadchádzajúca stratégia vzťahovať: 1) práva najzraniteľnejších detí; 2) práva detí v digitálnom veku; 3) prevencia násilia a boj proti nemu; 4) presadzovanie spravodlivosti ústretovej voči deťom.

Mohla by Komisia vysvetliť:

Predložené: 03/02/2021

Termín na zodpovedanie: 04/05/2021

Posledná úprava: 4. februára 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia