Процедура : 2020/2585(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000017/2021

Внесени текстове :

O-000017/2021 (B9-0017/2021)

Разисквания :

PV 10/06/2021 - 13
CRE 10/06/2021 - 13

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 80kWORD 13k
17 март 2021 г.
O-000017/2021
Въпрос с искане за устен отговор  O-000017/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Pierfrancesco Majorino, Jordi Cañas, Stefania Zambelli, Katrin Langensiepen, José Gusmão
от името на комисията по заетост и социални въпроси
 Отговор по време на пленарно заседание 
 Относно: Аутизъм и приобщаваща заетост

Аутизмът е сложно увреждане през целия живот, преживявано по различен начин от всяко засегнато лице. Около пет милиона души в Европа са в аутистичния спектър(1). Хората с аутизъм, независимо от потребностите си от подкрепа, са изправени пред висока степен на дискриминация във всички аспекти от живота си, включително образованието и професионалното обучение, което води до ниска степен на трудова заетост. Безработицата засяга непропорционално хората с аутизъм, включително тези с образование над средното равнище(2). Процентът на заетост при тях е под 10%(3), далеч под 47% за лицата с увреждания и 72% за лицата без увреждания. Те често са в недостатъчна степен заети, работят на несигурни и/или краткосрочни работни места с много ниско заплащане, често в институции и защитени среди, и са изложени на висок риск от бедност и социално изключване. Пандемията им остави по-малко възможности за образование и трудова заетост в резултат от отпадане, уволняване и преустановяването на услуги за оказване на подкрепа и основани на факти интервенции. С оглед на тяхното право да участват в пълна степен в обществото на равна нога с другите и позовавайки се на новата Стратегия за хората с увреждания(4), Директивата за равно третиране в областта на заетостта(5), плана за действие на Европейския стълб на социалните права, Целите за устойчиво развитие на ООН и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, комисията по заетост и социални въпроси би желала да отправи към Комисията следните въпроси:

1. Какво ще направи Комисията, за да подобри възможностите за личностно развитие и професионално развитие на хората с аутизъм, по-специално по отношение на закрилата съгласно правни рамки, които обхващат социалната сигурност, условията на труд, минималното заплащане и недискриминацията в институции; индивидуална и специализирана подкрепа в образованието и обучението и в прехода от тях към трудова заетост; индивидуални подходи с цел идентифициране на потребностите и подобряване на възможностите за наемане на работа (включително с изменени процудери на наемане и основани на факти курсове за обучение на работодатели), гарантиране на качествената и приобщаваща трудова заетост с равно заплащане, като това за лицата без увреждания, както и подходящо настаняване; използването на технология за оказване на помощ; и използване на средства на ЕС в този контест?

2. Как конкретно Комисията ще подобри и гарантира събирането и мониторинга на качествени дезагрегирани данни за положението със заетостта на хората с аутизъм, включително тези със съпътстващи състояния, други увреждания и в институции и в защитена среда?

3. Какви конкретни мерки предлага Комисията, за да се вземе предвид качеството на живот, разнообразието на положението и потребностите на хората от аутистичния спектър, както и последиците от пандемията и междусекторната дискриминация, пред които те са изправени в областта на, наред с друго, образованието, жилищното настаняване, заетостта, социалната закрила и приобщаването, и за да гарантира, че държавите членки предприемат мерки по отношение на специфичните си нужди при изпълнението на стратегията на ЕС за хората с увреждания?

Внесен: 17.3.2021

Краен срок: 18.6.2021

(1)Prevalence estimates of 1 in 100 as autistic (Счита се, че 1 на всеки 100 души е с аутизъм), вж. Elsabbagh, M. et al, ‘Global Prevalence of Autism and Other Pervasive Developmental Disorders’ (Разпространение в световен мащаб на аутизма и други первазивни разстройства в развитието), Autism Research, том 5, № 3, 2012 г.; Fombonne, E. et al, ‘Prevalence of Autism Spectrum Disorders in a Total Population Sample’ (Разпространение на разстройства от аутистичния спектър в извадка от общото население), The American Journal of Psychiatry, том 168, № 9, 2011 г.; Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network (Мрежа за наблюдение на аутизма и разстройствата в развитието), ‘Prevalence of Autism Spectrum Disorders – Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 14 Sites, United States, 2008’ (Разпространение на разстройствата от аутистичния спектър – Мрежа за наблюдение на аутизма и разстройствата в развитието, 14 обекта, САЩ, Morbidity and Mortality Weekly Report: Surveillance Summaries (Седмичен доклад относно заболеваемостта и смъртността: резюмета от наблюдението), том 61, № 3, 2012 г.; Mattila et al, 2011 г.; Saemundsen, E. et al, ‘Prevalence of autism spectrum disorders in an Icelandic birth cohort’ (Разпространение на разстройства от спектъра на аутизма в исландска кохорта на раждане), BMJ Open, 2013 г.; Baird, G. et al, ‘IQ in children with autism spectrum disorders: data from the Special needs and Autism Project (SNAP)’ (Коефициент на интелигентност при деца с разстройства от аутистичния спектър: данни от Проекта по специални нужди и аутизъм) Psychological Medicine, том 41, № 3, 2011 г.
(2)Riedel, A. et al, ‘Well Educated Unemployed – On Education, Employment and Comorbidities in Adults with High-Functioning Autism Spectrum Disorders in Germany’ (Добре образовани безработни – относно образованието, трудовата заетост и коморбидността при възрастни с разстройства от аутистичния спектър с високо равнище на функциониране в Германия), Psychiatrische Praxis, том 43, № 1, 2016 г.
(3)Презентацията на Autism-Europe пред комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент на 5 ноември 2019 г. можете да намерите тук: https://www.autismeurope.org/wp-content/uploads/2019/11/presentation_employment_autism_final2.pptx.pdf
(4)Стратегия за правата на хората с увреждания за периода 2021 – 2030 г. (COM(2021)0101.
(5)Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите, ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 22 март 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност