Парламентарен въпрос - O-000017/2021Парламентарен въпрос
O-000017/2021

  Аутизъм и приобщаваща заетост

  Въпрос с искане за устен отговор  O-000017/2021
  до Комисията
  Член 136 от Правилника за дейността
  Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Pierfrancesco Majorino, Jordi Cañas, Stefania Zambelli, Katrin Langensiepen, José Gusmão
  от името на комисията по заетост и социални въпроси

  Процедура : 2020/2585(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  O-000017/2021
  Внесени текстове :
  O-000017/2021 (B9-0017/2021)
  Гласувания :
  Приети текстове :

  Аутизмът е сложно увреждане през целия живот, преживявано по различен начин от всяко засегнато лице. Около пет милиона души в Европа са в аутистичния спектър[1]. Хората с аутизъм, независимо от потребностите си от подкрепа, са изправени пред висока степен на дискриминация във всички аспекти от живота си, включително образованието и професионалното обучение, което води до ниска степен на трудова заетост. Безработицата засяга непропорционално хората с аутизъм, включително тези с образование над средното равнище[2]. Процентът на заетост при тях е под 10%[3], далеч под 47% за лицата с увреждания и 72% за лицата без увреждания. Те често са в недостатъчна степен заети, работят на несигурни и/или краткосрочни работни места с много ниско заплащане, често в институции и защитени среди, и са изложени на висок риск от бедност и социално изключване. Пандемията им остави по-малко възможности за образование и трудова заетост в резултат от отпадане, уволняване и преустановяването на услуги за оказване на подкрепа и основани на факти интервенции. С оглед на тяхното право да участват в пълна степен в обществото на равна нога с другите и позовавайки се на новата Стратегия за хората с увреждания[4], Директивата за равно третиране в областта на заетостта[5], плана за действие на Европейския стълб на социалните права, Целите за устойчиво развитие на ООН и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, комисията по заетост и социални въпроси би желала да отправи към Комисията следните въпроси:

  1. Какво ще направи Комисията, за да подобри възможностите за личностно развитие и професионално развитие на хората с аутизъм, по-специално по отношение на закрилата съгласно правни рамки, които обхващат социалната сигурност, условията на труд, минималното заплащане и недискриминацията в институции; индивидуална и специализирана подкрепа в образованието и обучението и в прехода от тях към трудова заетост; индивидуални подходи с цел идентифициране на потребностите и подобряване на възможностите за наемане на работа (включително с изменени процудери на наемане и основани на факти курсове за обучение на работодатели), гарантиране на качествената и приобщаваща трудова заетост с равно заплащане, като това за лицата без увреждания, както и подходящо настаняване; използването на технология за оказване на помощ; и използване на средства на ЕС в този контест?

  2. Как конкретно Комисията ще подобри и гарантира събирането и мониторинга на качествени дезагрегирани данни за положението със заетостта на хората с аутизъм, включително тези със съпътстващи състояния, други увреждания и в институции и в защитена среда?

  3. Какви конкретни мерки предлага Комисията, за да се вземе предвид качеството на живот, разнообразието на положението и потребностите на хората от аутистичния спектър, както и последиците от пандемията и междусекторната дискриминация, пред които те са изправени в областта на, наред с друго, образованието, жилищното настаняване, заетостта, социалната закрила и приобщаването, и за да гарантира, че държавите членки предприемат мерки по отношение на специфичните си нужди при изпълнението на стратегията на ЕС за хората с увреждания?

  Внесен: 17.3.2021

  Краен срок: 18.6.2021

  Последно осъвременяване: 22 март 2021 г.
  Правна информация - Политика за поверителност