Parlamentní otázka - O-000017/2021Parlamentní otázka
O-000017/2021

  Autismus a inkluzivní zaměstnávání

  Otázka k ústnímu zodpovězení  O-000017/2021
  Komisi
  článek 136 jednacího řádu
  Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Pierfrancesco Majorino, Jordi Cañas, Stefania Zambelli, Katrin Langensiepen, José Gusmão
  za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

  Postup : 2020/2585(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  O-000017/2021
  Předložené texty :
  O-000017/2021 (B9-0017/2021)
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  Autismus je komplexní celoživotní zdravotní postižení, které každého dotčeného jednotlivce postihuje jiným způsobem. V Evropě trpí poruchou autistického spektra zhruba pět milionů osob[1]. Lidé s autismem se bez ohledu na typ podpory, kterou potřebují, potýkají s vysokou mírou diskriminace ve všech aspektech svého života, včetně vzdělávání a odborné přípravy, což má za následek vysokou míru nezaměstnanosti těchto osob. Nezaměstnanost osoby s autismem postihuje nepoměrně více, a to i jedince s nadprůměrnou úrovní vzdělání[2]. Míra zaměstnanosti těchto osob je méně než 10 %[3], což je mnohem méně než v případě osob se zdravotním postižením (47 %) a osob bez zdravotního postižení (72 %). Lidé s autismem jsou často podzaměstnaní, mají nejisté nebo krátkodobé zaměstnání a pobírají za něj velmi nízkou mzdu, často v zařízeních a v chráněných zaměstnáních, a čelí vysokému riziku chudoby a sociálního vyloučení. V důsledku pandemie mají méně příležitostí ke vzdělávání a zaměstnání v důsledku předčasného ukončení vzdělávání, propouštění a pozastavení služeb podpory a fakticky podložených intervencí. S ohledem na právo těchto osob plně se účastnit života ve společnosti rovnocenným způsobem a v souvislosti s novou strategií pro osoby se zdravotním postižením[4], směrnicí o rovnosti v zaměstnání[5], akčním plánem evropského pilíře sociálních práv, cíli OSN v oblasti udržitelného rozvoje a Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením by chtěl Výbor pro zaměstnanost a sociální věci položit Komisi následující otázky:

  1. Jaké kroky podnikne Komise s cílem zlepšit vyhlídky osobního rozvoje a výsledky v oblasti zaměstnanosti osob s autismem, zejména pokud jde o ochranu prostřednictvím právních rámců, které zahrnují sociální zabezpečení, pracovní podmínky, minimální mzdu a nediskriminační přístup institucí; individualizovanou a specializovanou podporu v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a během přechodu ze vzdělávání do zaměstnání; individualizovaný přístup umožňující identifikovat potřeby těchto osob a zlepšit jejich zaměstnatelnost (i prostřednictvím upravených postupů zaměstnávání a školení zaměstnavatelů založených na vědeckých poznatcích) s cílem zajistit kvalitní a inkluzivní zaměstnání se stejnou odměnou jako u osob bez zdravotního postižení, jakož i vhodné ubytování; použití asistenčních technologií a využití finančních prostředků EU v tomto ohledu?

  2. Jak konkrétně Komise zlepší a zajistí shromažďování a monitorování kvalitních rozčleněných údajů o situaci lidí s autismem v oblasti zaměstnanosti, a to včetně osob se souběžnými problémy, s jiným zdravotním postižením a situace v zařízeních a chráněných zaměstnáních?

  3. Jaká konkrétní opatření navrhuje Komise s cílem zohlednit kvalitu života, různorodost životních situací a potřeb osob s poruchou autistického spektra a dopady pandemie a diskriminace z důvodu příslušnosti ke dvěma či více skupinám, které jsou tyto osoby vystaveny např. v oblastech vzdělávání, bydlení, zaměstnání, sociální ochrany a začlenění, a jak hodlá zajistit, aby se členské státy zabývaly specifickými potřebami těchto osob při provádění strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením?

  Předložení: 17.3.2021

  Platná do: 18.6.2021

  Poslední aktualizace: 22. března 2021
  Právní upozornění - Ochrana soukromí