Postup : 2020/2585(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000017/2021

Předložené texty :

O-000017/2021 (B9-0017/2021)

Rozpravy :

PV 10/06/2021 - 13
CRE 10/06/2021 - 13

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 71kWORD 12k
17. března 2021
O-000017/2021
Otázka k ústnímu zodpovězení  O-000017/2021
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Pierfrancesco Majorino, Jordi Cañas, Stefania Zambelli, Katrin Langensiepen, José Gusmão
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 Odpověď na plenárním zasedání 
 Předmět: Autismus a inkluzivní zaměstnávání

Autismus je komplexní celoživotní zdravotní postižení, které každého dotčeného jednotlivce postihuje jiným způsobem. V Evropě trpí poruchou autistického spektra zhruba pět milionů osob(1). Lidé s autismem se bez ohledu na typ podpory, kterou potřebují, potýkají s vysokou mírou diskriminace ve všech aspektech svého života, včetně vzdělávání a odborné přípravy, což má za následek vysokou míru nezaměstnanosti těchto osob. Nezaměstnanost osoby s autismem postihuje nepoměrně více, a to i jedince s nadprůměrnou úrovní vzdělání(2). Míra zaměstnanosti těchto osob je méně než 10 %(3), což je mnohem méně než v případě osob se zdravotním postižením (47 %) a osob bez zdravotního postižení (72 %). Lidé s autismem jsou často podzaměstnaní, mají nejisté nebo krátkodobé zaměstnání a pobírají za něj velmi nízkou mzdu, často v zařízeních a v chráněných zaměstnáních, a čelí vysokému riziku chudoby a sociálního vyloučení. V důsledku pandemie mají méně příležitostí ke vzdělávání a zaměstnání v důsledku předčasného ukončení vzdělávání, propouštění a pozastavení služeb podpory a fakticky podložených intervencí. S ohledem na právo těchto osob plně se účastnit života ve společnosti rovnocenným způsobem a v souvislosti s novou strategií pro osoby se zdravotním postižením(4), směrnicí o rovnosti v zaměstnání(5), akčním plánem evropského pilíře sociálních práv, cíli OSN v oblasti udržitelného rozvoje a Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením by chtěl Výbor pro zaměstnanost a sociální věci položit Komisi následující otázky:

1. Jaké kroky podnikne Komise s cílem zlepšit vyhlídky osobního rozvoje a výsledky v oblasti zaměstnanosti osob s autismem, zejména pokud jde o ochranu prostřednictvím právních rámců, které zahrnují sociální zabezpečení, pracovní podmínky, minimální mzdu a nediskriminační přístup institucí; individualizovanou a specializovanou podporu v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a během přechodu ze vzdělávání do zaměstnání; individualizovaný přístup umožňující identifikovat potřeby těchto osob a zlepšit jejich zaměstnatelnost (i prostřednictvím upravených postupů zaměstnávání a školení zaměstnavatelů založených na vědeckých poznatcích) s cílem zajistit kvalitní a inkluzivní zaměstnání se stejnou odměnou jako u osob bez zdravotního postižení, jakož i vhodné ubytování; použití asistenčních technologií a využití finančních prostředků EU v tomto ohledu?

2. Jak konkrétně Komise zlepší a zajistí shromažďování a monitorování kvalitních rozčleněných údajů o situaci lidí s autismem v oblasti zaměstnanosti, a to včetně osob se souběžnými problémy, s jiným zdravotním postižením a situace v zařízeních a chráněných zaměstnáních?

3. Jaká konkrétní opatření navrhuje Komise s cílem zohlednit kvalitu života, různorodost životních situací a potřeb osob s poruchou autistického spektra a dopady pandemie a diskriminace z důvodu příslušnosti ke dvěma či více skupinám, které jsou tyto osoby vystaveny např. v oblastech vzdělávání, bydlení, zaměstnání, sociální ochrany a začlenění, a jak hodlá zajistit, aby se členské státy zabývaly specifickými potřebami těchto osob při provádění strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením?

Předložení: 17.3.2021

Platná do: 18.6.2021

(1)Podle odhadů se porucha autistického spektra vyskytuje u jednoho člověka ze sta, cf. Elsabbagh, M. et al, „Global Prevalence of Autism and Other Pervasive Developmental Disorders“, Autism Research, sv. 5, č. 3, 2012; Fombonne, E. et al, „Prevalence of Autism Spectrum Disorders in a Total Population Sample“, The American Journal of Psychiatry, sv. 168, č. 9, 2011; Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, „Prevalence of Autism Spectrum Disorders – Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 14 Sites, United States, 2008“, Morbidity and Mortality Weekly Report: Surveillance Summaries, sv. 61, č. 3, 2012; Mattila et al 2011; Saemundsen, E. et al, „Prevalence of autism spectrum disorders in an Icelandic birth cohort“, BMJ Open, 2013; Baird, G. et al, „IQ in children with autism spectrum disorders: data from the Special needs and Autism Project (SNAP)“, Psychological Medicine, sv. 41, č. 3, 2011.
(2)Riedel, A. et al, „Well Educated Unemployed – On Education, Employment and Comorbidities in Adults with High-Functioning Autism Spectrum Disorders in Germany“, Psychiatrische Praxis, sv. 43, č. 1, 2016.
(3)Prezentace sdružení Autism-Europe ve Výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci ze dne 5. listopadu 2019 je k prohlédnutí na této adrese: https://www.autismeurope.org/wp-content/uploads/2019/11/presentation_employment_autism_final2.pptx.pdf
(4)Strategie práv osob se zdravotním postižením na období 2021–2030 (COM(2021)0101).
(5)Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16).
Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 22. března 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí