Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000017/2021Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000017/2021

Autisme og inklusiv beskæftigelse

Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000017/2021
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Pierfrancesco Majorino, Jordi Cañas, Stefania Zambelli, Katrin Langensiepen, José Gusmão
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Procedure : 2020/2585(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000017/2021
Indgivne tekster :
O-000017/2021 (B9-0017/2021)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Autisme er et komplekst livsvarigt handicap, som den enkelte berørte person oplever forskelligt. Det anslås, at fem millioner mennesker i Europa er inden for autismespektret[1]. Autistiske personer, uanset deres støttebehov, oplever en høj grad af forskelsbehandling i alle livets aspekter, herunder inden for uddannelse og erhvervsuddannelse, hvilket resulterer i ringe beskæftigelsesresultater. Arbejdsløsheden rammer autistiske personer uforholdsmæssigt hårdt, inklusive dem med et uddannelsesniveau, der ligger over gennemsnittet[2]. Deres beskæftigelsesgrad er under 10 %[3], hvilket er langt under 47 % for personer med handicap og 72 % for personer uden handicap. De er ofte underbeskæftigede, ansat i usikre og/eller kortvarige job med meget lav løn, ofte i institutioner og beskyttede miljøer og har en høj risiko for fattigdom og social udstødelse. Pandemien har efterladt dem færre uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder som følge af skolefrafald, afskedigelser og suspension af støttetjenester og evidensbaserede interventioner. Med hensyn til retten til at deltage fuldt ud i samfundet på lige fod med andre, og med henvisning til den nye handicapstrategi[4], direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet[5], handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder, FN's mål for bæredygtig udvikling og FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, vil Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender gerne stille Kommissionen følgende spørgsmål:

1. Hvad vil Kommissionen gøre for at forbedre udsigterne for personlig udvikling og beskæftigelsesudsigter for autistiske personer, navnlig med hensyn til beskyttelse af retlige rammer, der dækker social sikring, arbejdsvilkår, mindsteløn og ikkeforskelsbehandling på institutioner, individualiseret og specialiseret støtte inden for uddannelse og erhvervsuddannelse og i overgangen fra disse til beskæftigelse, individualiserede tilgange til at identificere behov og forbedre beskæftigelsesegnethed (herunder med ændrede ansættelsesprocedurer og evidensbaseret arbejdsgiveruddannelse), at sikre inklusive job af høj kvalitet med lige løn som for personer uden handicap samt rimelig tilpasning, anvendelse af hjælpeteknologi og anvendelse af EU-midler i denne forbindelse?

2. Hvordan vil Kommissionen konkret forbedre og sikre indsamling og overvågning af opdelte data af høj kvalitet om beskæftigelsessituationen for autistiske personer, herunder dem med samtidigt forekommende sygdomme, andre handicap og på institutioner og i beskyttede miljøer?

3. Hvilke konkrete foranstaltninger foreslår Kommissionen for at tage hensyn til livskvaliteten, mangfoldigheden af personers situation og behovene i autismespektret og virkningerne af pandemien og den intersektionelle forskelsbehandling, de udsættes for i forbindelse med bl.a. uddannelse, bolig, beskæftigelse, social beskyttelse og inklusion, og for at sikre, at medlemsstaterne imødekommer deres specifikke behov, når de gennemfører EU's handicapstrategi?

Indgivet: 17.3.2021

Svarfrist: 18.6.2021

Seneste opdatering: 22. marts 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik