Διαδικασία : 2020/2585(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000017/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000017/2021 (B9-0017/2021)

Συζήτηση :

PV 10/06/2021 - 13
CRE 10/06/2021 - 13

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 80kWORD 13k
17 Μαρτίου 2021
O-000017/2021
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000017/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Pierfrancesco Majorino, Jordi Cañas, Stefania Zambelli, Katrin Langensiepen, José Gusmão
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 Απάντηση στην Ολομέλεια 
 Θέμα: Αυτισμός και απασχόληση χωρίς αποκλεισμούς

Ο αυτισμός είναι μια σύνθετη διά βίου αναπηρία που βιώνει διαφορετικά κάθε θιγόμενο άτομο. Εκτιμάται ότι πέντε εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού(1). Τα αυτιστικά άτομα, ανεξάρτητα από τις ανάγκες υποστήριξής τους, αντιμετωπίζουν σοβαρότατες διακρίσεις σε όλες τις πτυχές της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, με αποτέλεσμα χαμηλά αποτελέσματα όσον αφορά την απασχόληση. Η ανεργία πλήττει δυσανάλογα τους αυτιστικούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με μορφωτικό επίπεδο άνω του μέσου όρου(2). Το ποσοστό απασχόλησής τους είναι χαμηλότερο από 10%(3), πολύ χαμηλότερο από τα ποσοστά του 47% για τα άτομα με αναπηρία και του 72% για τα άτομα χωρίς αναπηρία. Συχνά υποαπασχολούνται, εργάζονται σε επισφαλείς και/ή σύντομης διάρκειας θέσεις εργασίας με πολύ χαμηλές αμοιβές, συχνά σε ιδρύματα και προστατευόμενες δομές, και διατρέχουν υψηλό κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Η πανδημία τούς άφησε λιγότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης ως αποτέλεσμα της εγκατάλειψης, της παύσης λειτουργίας και της αναστολής των υπηρεσιών υποστήριξης και των τεκμηριωμένων παρεμβάσεων. Όσον αφορά το δικαίωμά τους να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία σε ισότιμη βάση με τους άλλους, και έχοντας υπόψη τη νέα στρατηγική για την αναπηρία(4), την οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση(5), το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα ήθελε να θέσει στην Επιτροπή τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Τι προτίθεται να πράξει η Επιτροπή για να βελτιώσει τις προοπτικές προσωπικής εξέλιξης και τα αποτελέσματα της απασχόλησης των αυτιστικών ατόμων, ιδίως όσον αφορά την προστασία βάσει νομικών πλαισίων που καλύπτουν την κοινωνική ασφάλιση, τις συνθήκες εργασίας, τους κατώτατους μισθούς και τη μη διακριτική μεταχείριση στα ιδρύματα· εξατομικευμένη και εξειδικευμένη υποστήριξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και στη μετάβαση μεταξύ αυτών και της απασχόλησης· εξατομικευμένες προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό των αναγκών και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας (μεταξύ άλλων με τροποποιημένες διαδικασίες πρόσληψης και τεκμηριωμένα μαθήματα κατάρτισης των εργοδοτών), για τη διασφάλιση ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς απασχόλησης με ίση αμοιβή, όπως για τα άτομα χωρίς αναπηρία, καθώς και κατάλληλη στέγαση· χρήση βοηθητικής τεχνολογίας· και χρήση ενωσιακών κονδυλίων σε αυτό το πλαίσιο;

2. Με ποιον συγκεκριμένο τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να βελτιώσει και να διασφαλίσει τη συλλογή και την παρακολούθηση ποιοτικών αναλυτικών δεδομένων για την κατάσταση της απασχόλησης των αυτιστικών ατόμων, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν συντρέχουσες παθήσεις, άλλες αναπηρίες και όσων βρίσκονται σε ιδρύματα και προστατευόμενες δομές;

3. Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτείνει η Επιτροπή, ώστε να ληφθούν υπόψη η ποιότητα ζωής, η ποικιλομορφία της κατάστασης και οι ανάγκες των ατόμων με αυτισμό, καθώς και οι επιπτώσεις της πανδημίας και των διατομεακών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν στους τομείς, μεταξύ άλλων, της εκπαίδευσης, της στέγασης, της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας και της ένταξης, και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες τους κατά την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την αναπηρία;

Κατάθεση: 17.3.2021

Λήξη προθεσμίας: 18.6.2021

(1)Εκτιμήσεις επιπολασμού 1 ανά 100 ως αυτιστικών, πβ. Elsabbagh, M. et al, «Global Prevalence of Autism and Other Pervpathent Developmental Disorders», Autism Research, τόμος 5, αριθ. 3, 2012· Fombonne, E. et al, «Prevalence of Autism Spectrum Disorders in a Total Population Sample», The American Journal of Psychiatry, τόμος 168, αριθ. 9, 2011· Δίκτυο παρακολούθησης αυτισμού και αναπτυξιακών αναπηριών, «Prevalence of Autism Spectrum Disorders — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 14 Sites, United States, 2008», Morbidity and Mortality Weekly Report: Surveillance Summaries, τόμος 61, αριθ. 3, 2012· Mattila et al 2011· Saemundsen, E. et al, «Prevalence of autism range disorders in an Iceland birth cohort», BMJ Open, 2013· Baird, G. et al, «IQ in children with autism spectrum disorders: Data from the Special needs and Autism Project (SNAP)», Psychological Medicine, τόμος 41, αριθ. 3, 2011.
(2)Riedel, A. et al, «Well Educated Unemployed — On Education, Employment and Comorbidities in adults in high operable Spectrum Disorders in Germany», Psychiatrische Praxis, τόμος 43, αριθ. 1, 2016.
(3)Η παρουσίαση της Autism-Europe στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 5 Νοεμβρίου 2019 είναι διαθέσιμη εδώ: https://www.autismeurope.org/wp-content/uploads/2019/11/presentation_employment_autism_final2.pptx.pdf
(4)Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030 (COM (2021) 0101).
(5)Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, ΕΕ L 303, 2.12.2000, σ. 16.
Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου