Menetlus : 2020/2585(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000017/2021

Esitatud tekstid :

O-000017/2021 (B9-0017/2021)

Arutelud :

PV 10/06/2021 - 13
CRE 10/06/2021 - 13

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 66kWORD 12k
17. märts 2021
O-000017/2021
Suuliselt vastatav küsimus  O-000017/2021
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Pierfrancesco Majorino, Jordi Cañas, Stefania Zambelli, Katrin Langensiepen, José Gusmão
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel
 Vastus täiskogul 
 Teema: Autism ja kaasav tööhõive

Autism on mitmetahuline eluaegne puue, mida kõik selle all kannatavad inimesed kogevad erinevalt. Euroopas on hinnanguliselt viis miljonit autismispektri häirega inimest(1). Autistlikud inimesed, olenemata nende toetusvajadustest, kogevad suurt diskrimineerimist kõigis eluvaldkondades, sealhulgas hariduses ja kutseõppes, ning selle tulemuseks on kehvad tööhõivetulemused. Töötus mõjutab autistlikke inimesi ebaproportsionaalselt palju, sealhulgas keskmisest kõrgema haridustasemega inimesi(2). Nende tööhõive määr on alla 10 %(3), mis on oluliselt madalam kui 47 % puuetega inimeste puhul ja 72 % puueteta inimeste puhul. Autismihäirega inimesed on sageli vaeghõivatud, töötavad ebakindlatel ja/või lühiajalistel töökohtadel, kus palk on väga väike, sageli hoolekandeasutustes ja tugikodudes, ning on suures vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus. Pandeemia on jätnud neile koolist väljalangemise, koondamise ning tugiteenuste ja tõenditel põhinevate sekkumiste peatamise tõttu vähem haridus- ja tööhõivevõimalusi. Arvestades autismispektri häirega inimeste õigust osaleda ühiskonnas teistega võrdsetel alustel ning viidates uuele puuetega inimeste strateegiale(4), võrdse tööalase kohtlemise direktiivile(5), Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavale, ÜRO kestliku arengu eesmärkidele ja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile, soovib tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitada komisjonile järgmised küsimused:

1. Mida kavatseb komisjon teha, et parandada autistlike inimeste isikliku arengu ja tööhõive väljavaateid, eelkõige arvestades kaitset õigusraamistike alusel, mis käsitlevad sotsiaalkindlustust, töötingimusi, miinimumpalka ja mittediskrimineerimist hoolekandeasutustes; individualiseeritud ja spetsialiseeritud tuge hariduses ja koolituses ning sealt tööhõivele üleminekul; individualiseeritud lähenemisviise vajaduste kindlakstegemiseks ja tööalase konkurentsivõime parandamiseks (sealhulgas muudetud värbamismenetlused ja tõenduspõhised tööandjate koolituskursused), et tagada kvaliteetne ja kaasav tööhõive võrdse palga maksmisega, nagu puudeta inimeste puhul, ning mõistlikud abinõud; abistava tehnoloogia kasutamist ning ELi vahendite kasutamist selles kontekstis?

2. Kuidas kavatseb komisjon konkreetselt parandada andmete kogumist ning tagada kvaliteetsete eristatud andmete kogumise ja andmeseire autistlike inimeste tööhõiveolukorra kohta, sealhulgas nende inimeste kohta, kellel on koos esinevad tervisehäired, muud puuded, ning kes viibivad hoolekandeasutustes ja tugikodudes?

3. Milliseid konkreetseid meetmeid komisjon kavandab, et võtta arvesse autistlike inimeste elukvaliteeti, nende olukorra ja vajaduste mitmekesisust ning pandeemia ja läbipõimunud diskrimineerimise mõju muu hulgas sellistes valdkondades nagu haridus, eluase, tööhõive, sotsiaalkaitse ja kaasamine, ning tagada, et liikmesriigid käsitleksid ELi puuetega inimeste strateegia rakendamisel autismispektri häirega inimeste erivajadusi?

Esitatud: 17.3.2021

Tähtaeg: 18.6.2021

(1)Autismi levimus on hinnanguliselt 1:100, vt Elsabbagh, M. et al., „Global Prevalence of Autism and Other Pervasive Developmental Disorders“, Autism Research, Vol. 5, No 3, 2012; Fombonne, E. et al., „Prevalence of Autism Spectrum Disorders in a total Population Sample“, The American Journal of Psychiatry, Vol. 168, No 9, 2011; Autismi ja arenguhäirete seirevõrgustik, „Prevalence of Autism Spectrum Disorders – Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 14 Sites, United States, 2008“, Morbidity and Mortality Weekly Report: Surveillance Summaries, Vol. 61, No 3, 2012; Mattila et al 2011; Saemundsen, E. et al, „Prevalence of autism spectrum disorders in an Icelandic birth cohort“, BMJ Open, 2013; Baird, G. et al, „IQ in children with autism spectrum disorders: data from the Special needs and Autism Project (SNAP)“, Psychological Medicine, Vol. 41, No 3, 2011.
(2)Riedel, A. et al, „Well Educated Unemployed – On Education, Employment and Comorbidities in Adults with High-Functioning Autism Spectrum Disorders in Germany“, Psychiatrische Praxis, Vol. 43, No 1, 2016.
(3)Euroopa Autismiliidu (Autism-Europe) 5. novembri 2019. aasta ettekande Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjonile leiab siit: https://www.autismeurope.org/wp-content/uploads/2019/11/presentation_employment_autism_final2.pptx.pdf
(4)Puuetega inimeste õiguste strateegia aastateks 2021–2030 (COM(2021)0101.
(5)Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (EÜT L 303, 2.12.2000, lk 16).
Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 22. märts 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika