Parlamendi esitatud küsimus - O-000017/2021Parlamendi esitatud küsimus
O-000017/2021

  Autism ja kaasav tööhõive

  Suuliselt vastatav küsimus  O-000017/2021
  komisjonile
  Kodukorra artikkel 136
  Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Pierfrancesco Majorino, Jordi Cañas, Stefania Zambelli, Katrin Langensiepen, José Gusmão
  tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

  Menetlus : 2020/2585(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  O-000017/2021
  Esitatud tekstid :
  O-000017/2021 (B9-0017/2021)
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  Autism on mitmetahuline eluaegne puue, mida kõik selle all kannatavad inimesed kogevad erinevalt. Euroopas on hinnanguliselt viis miljonit autismispektri häirega inimest[1]. Autistlikud inimesed, olenemata nende toetusvajadustest, kogevad suurt diskrimineerimist kõigis eluvaldkondades, sealhulgas hariduses ja kutseõppes, ning selle tulemuseks on kehvad tööhõivetulemused. Töötus mõjutab autistlikke inimesi ebaproportsionaalselt palju, sealhulgas keskmisest kõrgema haridustasemega inimesi[2]. Nende tööhõive määr on alla 10 %[3], mis on oluliselt madalam kui 47 % puuetega inimeste puhul ja 72 % puueteta inimeste puhul. Autismihäirega inimesed on sageli vaeghõivatud, töötavad ebakindlatel ja/või lühiajalistel töökohtadel, kus palk on väga väike, sageli hoolekandeasutustes ja tugikodudes, ning on suures vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus. Pandeemia on jätnud neile koolist väljalangemise, koondamise ning tugiteenuste ja tõenditel põhinevate sekkumiste peatamise tõttu vähem haridus- ja tööhõivevõimalusi. Arvestades autismispektri häirega inimeste õigust osaleda ühiskonnas teistega võrdsetel alustel ning viidates uuele puuetega inimeste strateegiale[4], võrdse tööalase kohtlemise direktiivile[5], Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavale, ÜRO kestliku arengu eesmärkidele ja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile, soovib tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitada komisjonile järgmised küsimused:

  1. Mida kavatseb komisjon teha, et parandada autistlike inimeste isikliku arengu ja tööhõive väljavaateid, eelkõige arvestades kaitset õigusraamistike alusel, mis käsitlevad sotsiaalkindlustust, töötingimusi, miinimumpalka ja mittediskrimineerimist hoolekandeasutustes; individualiseeritud ja spetsialiseeritud tuge hariduses ja koolituses ning sealt tööhõivele üleminekul; individualiseeritud lähenemisviise vajaduste kindlakstegemiseks ja tööalase konkurentsivõime parandamiseks (sealhulgas muudetud värbamismenetlused ja tõenduspõhised tööandjate koolituskursused), et tagada kvaliteetne ja kaasav tööhõive võrdse palga maksmisega, nagu puudeta inimeste puhul, ning mõistlikud abinõud; abistava tehnoloogia kasutamist ning ELi vahendite kasutamist selles kontekstis?

  2. Kuidas kavatseb komisjon konkreetselt parandada andmete kogumist ning tagada kvaliteetsete eristatud andmete kogumise ja andmeseire autistlike inimeste tööhõiveolukorra kohta, sealhulgas nende inimeste kohta, kellel on koos esinevad tervisehäired, muud puuded, ning kes viibivad hoolekandeasutustes ja tugikodudes?

  3. Milliseid konkreetseid meetmeid komisjon kavandab, et võtta arvesse autistlike inimeste elukvaliteeti, nende olukorra ja vajaduste mitmekesisust ning pandeemia ja läbipõimunud diskrimineerimise mõju muu hulgas sellistes valdkondades nagu haridus, eluase, tööhõive, sotsiaalkaitse ja kaasamine, ning tagada, et liikmesriigid käsitleksid ELi puuetega inimeste strateegia rakendamisel autismispektri häirega inimeste erivajadusi?

  Esitatud: 17.3.2021

  Tähtaeg: 18.6.2021

  Viimane päevakajastamine: 22. märts 2021
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika