Procedure : 2020/2585(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000017/2021

Ingediende teksten :

O-000017/2021 (B9-0017/2021)

Debatten :

PV 10/06/2021 - 13
CRE 10/06/2021 - 13

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 66kWORD 12k
17 maart 2021
O-000017/2021
Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000017/2021
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Pierfrancesco Majorino, Jordi Cañas, Stefania Zambelli, Katrin Langensiepen, José Gusmão
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 Antwoord plenaire 
 Betreft: Autisme en inclusieve werkgelegenheid

Autisme is een complexe levenslange handicap die door iedereen die ermee te kampen heeft anders wordt ervaren. In Europa zijn naar schatting vijf miljoen mensen met een autismespectrumstoornis(1). Mensen met autisme worden, ongeacht hun steunbehoeften, in alle aspecten van hun leven geconfronteerd met een hoge mate van discriminatie. Ook op het gebied van onderwijs en beroepsopleiding, wat zich uit in slechte resultaten wat betreft werkgelegenheid. Er is sprake van onevenredig hoge werkloosheid onder mensen met autisme, ook wanneer hun opleidingsniveau bovengemiddeld is(2). Hun arbeidsparticipatie ligt onder de 10 %(3), ver beneden het percentage van 47 % voor mensen met een handicap en 72 % voor mensen zonder handicap. Vaak hebben zij geen volwaardige baan, onzekere arbeidscontracten voor korte termijn met een zeer laag loon, veelal binnen een instelling of beschermde omgeving, en lopen zij grote kans op armoede en sociale uitsluiting. Door de pandemie nemen hun kansen op een diploma of baan verder af als gevolg van schooluitval, ontslagen en de opschorting van ondersteuningsdiensten en wetenschappelijk gefundeerd ingrijpen. Gezien hun recht om op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving, en onder verwijzing naar de nieuwe strategie inzake handicaps(4), de richtlijn voor gelijke behandeling in arbeid en beroep(5), het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten, de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, wil de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken de Commissie de volgende vragen stellen:

1. Wat gaat de Commissie doen om de vooruitzichten op persoonlijke ontwikkeling en de arbeidsparticipatie van mensen met autisme te verbeteren, met name wat betreft bescherming door rechtskaders die sociale zekerheid, arbeidsvoorwaarden, minimumloon en non-discriminatie binnen instellingen omvatten; persoonlijk afgestemde en gespecialiseerde steun bij onderwijs en opleiding, en bij de overstap daarvan naar de arbeidsmarkt; een gepersonaliseerde benadering om de behoeften te analyseren en de arbeidskansen te verbeteren (met inbegrip van aangepaste aanwervingsprocedures en empirisch onderbouwde cursussen voor werkgevers), om te zorgen voor hoogwaardige en inclusieve werkgelegenheid met gelijke beloning – ook voor mensen zonder handicap – en redelijke aanpassingen; de toepassing van assistentietechnologie; en de benutting van EU-middelen in dit verband?

2. Hoe gaat de Commissie concreet zorgen voor een verbeterde verzameling en monitoring van hoogwaardige uitgesplitste gegevens over de arbeidssituatie van mensen met autisme, inclusief degenen met bijkomende aandoeningen of andere handicaps en degenen in een instelling of beschermde omgeving?

3. Welke concrete maatregelen stelt de Commissie voor om rekening te houden met de kwaliteit van leven, de diversiteit van de situatie en de behoeften van mensen met een autismespectrumstoornis, alsook met de gevolgen van de pandemie en de intersectionele discriminatie waarmee zij onder meer op het vlak van onderwijs, huisvesting, sociale bescherming en inclusie te maken hebben, en om te waarborgen dat de lidstaten tegemoetkomen aan hun specifieke behoeften bij de uitvoering van de EU-strategie inzake handicaps?

Ingediend: 17.3.2021

Vervalt: 18.6.2021

(1)De prevalentie van autisme wordt geschat op 1:100, cf. Elsabbagh, M. et al, ‘Global Prevalence of Autism and Other Pervasive Developmental Disorders’, Autism Research, vol. 5, nr. 3, 2012; Fombonne, E. et al, ‘Prevalence of Autism Spectrum Disorders in a Total Population Sample’, The American Journal of Psychiatry, vol. 168, nr. 9, 2011; Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, ‘Prevalence of Autism Spectrum Disorders – Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 14 Sites, United States, 2008’, Morbidity and Mortality Weekly Report: Surveillance Summaries, vol. 61, nr. 3, 2012; Mattila et al 2011; Saemundsen, E. et al, ‘Prevalence of autism spectrum disorders in an Icelandic birth cohort’, BMJ Open, 2013; Baird, G. et al, ‘IQ in children with autism spectrum disorders: data from the Special needs and Autism Project (SNAP)’, Psychological Medicine, vol. 41, nr. 3, 2011.
(2)Riedel, A. et al, ‘Well Educated Unemployed – On Education, Employment and Comorbidities in Adults with High-Functioning Autism Spectrum Disorders in Germany’, Psychiatrische Praxis, vol. 43, nr. 1, 2016.
(3)Presentatie van 5 november 2019 van Autism-Europe voor de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het Europees Parlement: https://www.autismeurope.org/wp-content/uploads/2019/11/presentation_employment_autism_final2.pptx.pdf
(4)Strategie voor de rechten van personen met een beperking 2021-2030 (COM(2021)0101).
(5)Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep, PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16.
Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 22 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid