Parlementaire vraag - O-000017/2021Parlementaire vraag
O-000017/2021

  Autisme en inclusieve werkgelegenheid

  Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000017/2021
  aan de Commissie
  Artikel 136 van het Reglement
  Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Pierfrancesco Majorino, Jordi Cañas, Stefania Zambelli, Katrin Langensiepen, José Gusmão
  namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

  Procedure : 2020/2585(RSP)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  O-000017/2021
  Ingediende teksten :
  O-000017/2021 (B9-0017/2021)
  Stemmingen :
  Aangenomen teksten :

  Autisme is een complexe levenslange handicap die door iedereen die ermee te kampen heeft anders wordt ervaren. In Europa zijn naar schatting vijf miljoen mensen met een autismespectrumstoornis[1]. Mensen met autisme worden, ongeacht hun steunbehoeften, in alle aspecten van hun leven geconfronteerd met een hoge mate van discriminatie. Ook op het gebied van onderwijs en beroepsopleiding, wat zich uit in slechte resultaten wat betreft werkgelegenheid. Er is sprake van onevenredig hoge werkloosheid onder mensen met autisme, ook wanneer hun opleidingsniveau bovengemiddeld is[2]. Hun arbeidsparticipatie ligt onder de 10 %[3], ver beneden het percentage van 47 % voor mensen met een handicap en 72 % voor mensen zonder handicap. Vaak hebben zij geen volwaardige baan, onzekere arbeidscontracten voor korte termijn met een zeer laag loon, veelal binnen een instelling of beschermde omgeving, en lopen zij grote kans op armoede en sociale uitsluiting. Door de pandemie nemen hun kansen op een diploma of baan verder af als gevolg van schooluitval, ontslagen en de opschorting van ondersteuningsdiensten en wetenschappelijk gefundeerd ingrijpen. Gezien hun recht om op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving, en onder verwijzing naar de nieuwe strategie inzake handicaps[4], de richtlijn voor gelijke behandeling in arbeid en beroep[5], het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten, de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, wil de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken de Commissie de volgende vragen stellen:

  1. Wat gaat de Commissie doen om de vooruitzichten op persoonlijke ontwikkeling en de arbeidsparticipatie van mensen met autisme te verbeteren, met name wat betreft bescherming door rechtskaders die sociale zekerheid, arbeidsvoorwaarden, minimumloon en non-discriminatie binnen instellingen omvatten; persoonlijk afgestemde en gespecialiseerde steun bij onderwijs en opleiding, en bij de overstap daarvan naar de arbeidsmarkt; een gepersonaliseerde benadering om de behoeften te analyseren en de arbeidskansen te verbeteren (met inbegrip van aangepaste aanwervingsprocedures en empirisch onderbouwde cursussen voor werkgevers), om te zorgen voor hoogwaardige en inclusieve werkgelegenheid met gelijke beloning – ook voor mensen zonder handicap – en redelijke aanpassingen; de toepassing van assistentietechnologie; en de benutting van EU-middelen in dit verband?

  2. Hoe gaat de Commissie concreet zorgen voor een verbeterde verzameling en monitoring van hoogwaardige uitgesplitste gegevens over de arbeidssituatie van mensen met autisme, inclusief degenen met bijkomende aandoeningen of andere handicaps en degenen in een instelling of beschermde omgeving?

  3. Welke concrete maatregelen stelt de Commissie voor om rekening te houden met de kwaliteit van leven, de diversiteit van de situatie en de behoeften van mensen met een autismespectrumstoornis, alsook met de gevolgen van de pandemie en de intersectionele discriminatie waarmee zij onder meer op het vlak van onderwijs, huisvesting, sociale bescherming en inclusie te maken hebben, en om te waarborgen dat de lidstaten tegemoetkomen aan hun specifieke behoeften bij de uitvoering van de EU-strategie inzake handicaps?

  Ingediend: 17.3.2021

  Vervalt: 18.6.2021

  Laatst bijgewerkt op: 22 maart 2021
  Juridische mededeling - Privacybeleid