Procedura : 2020/2585(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000017/2021

Teksty złożone :

O-000017/2021 (B9-0017/2021)

Debaty :

PV 10/06/2021 - 13
CRE 10/06/2021 - 13

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 70kWORD 12k
17 marca 2021
O-000017/2021
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej  O-000017/2021
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Pierfrancesco Majorino, Jordi Cañas, Stefania Zambelli, Katrin Langensiepen, José Gusmão
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 
 Przedmiot: Autyzm a zatrudnienie sprzyjające włączeniu społecznemu

Autyzm to złożona niepełnosprawność przez całe życie, która jest doświadczana w różny sposób przez wszystkie osoby nią dotknięte. Szacuje się, że w Europie żyje pięć milionów osób cierpiących na zaburzenia spektrum autyzmu(1). Osoby cierpiące na autyzm, niezależnie od ich potrzeb w zakresie wsparcia, spotykają się z wysokim stopniem dyskryminacji we wszystkich aspektach swojego życia, w tym w edukacji i szkoleniu zawodowym, co znajduje odzwierciedlenie w słabych wynikach w zakresie zatrudnienia. Bezrobocie wśród osób z autyzmem, w tym osób o ponadprzeciętnym poziomie wykształcenia, jest nieproporcjonalnie wysokie(2). Wskaźnik zatrudnienia tych osób wynosi poniżej 10 %(3), czyli znacznie poniżej poziomu 47 % w przypadku osób z niepełnosprawnościami i 72 % w przypadku osób pełnosprawnych. Osoby te są często niepełnozatrudnione, mają niepewne lub tymczasowe miejsca pracy o bardzo niskich zarobkach, często w instytucjach i w zakładach pracy chronionej, i są w wysokim stopniu zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Pandemia ograniczyła ich możliwości kształcenia i zatrudnienia w wyniku przedwczesnego kończenia nauki, zwolnienia i zawieszenia usług wsparcia oraz opartych na dowodach naukowych interwencji. W odniesieniu do ich prawa do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym na równych zasadach z innymi oraz w odniesieniu do nowej strategii w sprawie niepełnosprawności(4), dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy(5), planu działania w sprawie Europejskiego filaru praw socjalnych, celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych pragnie zwrócić się do Komisji z następującymi pytaniami:

1. Co Komisja uczyni, aby poprawić perspektywy rozwoju osobistego i zatrudnienia osób autystycznych, w szczególności w odniesieniu do ochrony prawnej w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, warunków pracy, płac minimalnych i niedyskryminacji w instytucjach, indywidualnego i konkretnego wsparcia w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz w przechodzeniu między nimi a zatrudnieniem, zindywidualizowanego podejścia do określania potrzeb i zwiększania szans na zatrudnienie (w tym poprzez zmodyfikowane procedury rekrutacji i oparte na dowodach naukowych kursy szkoleniowe dla pracodawców) w celu zapewnienia wysokiej jakości zatrudnienia sprzyjającego włączeniu społecznemu i równego wynagrodzenia, jak w przypadku osób bez niepełnosprawności, a także racjonalnych usprawnień, wykorzystania technologii wspomagających oraz wykorzystania funduszy UE w tym kontekście?

2. Co Komisja zamierza konkretnie zrobić, aby poprawić i zapewnić gromadzenie i monitorowanie wysokiej jakości zdezagregowanych danych na temat sytuacji w zakresie zatrudnienia osób z autyzmem, w tym ze współwystępującymi schorzeniami, innymi niepełnosprawnościami oraz w instytucjach i w zakładach pracy chronionej?

3. Jakie konkretne środki proponuje Komisja w celu uwzględnienia jakości życia osób ze spektrum autyzmu, ich różnych sytuacji i potrzeb, a także wpływu pandemii i dyskryminacji krzyżowej na te osoby w takich dziedzinach jak edukacja, mieszkalnictwo, zatrudnienie, ochrona socjalna i włączenie społeczne, a także w celu zapewnienia, aby państwa członkowskie reagowały na ich konkretne potrzeby podczas wdrażania europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności?

Przedłożone: 17.3.2021

Termin ważności: 18.6.2021

(1)Częstość występowania autyzmu szacowana jest jako 1 osoba na 100, patrz Elsabbagh, M. i in., „Global constituents of Autism and Other Pervasive Developmental Disorders”, Autism Research, tom 5, nr 3, 2012; Fombonne, E. i in., „Prevalence of Autism Spectrum Disorders in a Total Population Sample”, The American Journal of Psychiatry, tom 168, nr 9, 2011; Sieć monitorowania autyzmu i rozwoju niepełnosprawności, „Prevalence of Autism Spectrum Disorders – Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network”, 14 miejsc, Stany Zjednoczone, 2008 r., Morbidity and Mortality Weekly Report: Surveillance Summaries, tom 61, nr 3, 2012; Mattila i in. 2011; Saemundsen, E. i in., „Prevalence of autism spectrum disorders in an Icelandic birth cohort”, BMJ Open, 2013; Baird, G. i in., „IQ in children with autism spectrum disturbances: data from the Special needs and Autism Project (SNAP)”, Psychological Medicine, tom 41, nr 3, 2011.
(2)Riedel, A.i in., „Well Educed Unemployed - On Education, Employment and Comorbidities in Adults with high-Functioning Autism Specorders in Germany”, Psychiatrische Praxis, tom 43, nr 1, 2016.
(3)Prezentacja z 5 listopada 2019 r. przygotowana przez Autism-Europe dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego jest dostępna pod adresem: https://www.autismeurope.org/wp-content/uploads/2019/11/presentation_employment_autism_final2.pptx.pdf
(4)Strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030 (COM(2021)0101).
(5)Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16.
Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności