Postup : 2020/2585(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000017/2021

Predkladané texty :

O-000017/2021 (B9-0017/2021)

Rozpravy :

PV 10/06/2021 - 13
CRE 10/06/2021 - 13

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 70kWORD 12k
17. marca 2021
O-000017/2021
Otázka na ústne zodpovedanie  O-000017/2021
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Pierfrancesco Majorino, Jordi Cañas, Stefania Zambelli, Katrin Langensiepen, José Gusmão
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
 Odpoveď v pléne 
 Vec: Autizmus a inkluzívne zamestnávanie

Autizmus je komplexné celoživotné postihnutie, ktoré sa u každej dotknutej osoby prejavuje inak. Odhaduje sa, že v Európe trpí poruchou autistického spektra päť miliónov ľudí(1). Osoby s autizmom sa bez ohľadu na to, akú pomoc potrebujú, stretávajú s vysokou mierou diskriminácie vo všetkých aspektoch života vrátane vzdelávania a odbornej prípravy, čo vedie k slabým výsledkom, pokiaľ ide o ich zamestnanosť. Nezamestnanosť neúmerne často postihuje osoby s autizmom vrátane tých, ktoré majú nadpriemernú úroveň vzdelania(2). Miera ich zamestnanosti je nižšia ako 10 %(3), čo je hlboko pod úrovňou 47 % v prípade osôb so zdravotným postihnutím a 72 % v prípade osôb bez zdravotného postihnutia. Títo ľudia sú často nedostatočne zamestnaní, pracujú na neistých a/alebo krátkodobých pracovných miestach s nízkou mzdou, často v ústavoch alebo v chránenom prostredí, a ohrozuje ich vysoké riziko chudoby a sociálneho vylúčenia. Počas pandémie sa ešte viac obmedzili ich príležitosti na vzdelávanie a zamestnanie v dôsledku predčasného ukončenia školskej dochádzky, prepúšťania a pozastavenia podporných služieb a intervencií založených na dôkazoch. Vzhľadom na ich právo plne sa zúčastňovať na živote spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými a so zreteľom na novú stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia(4), smernicu o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní(5), akčný plán Európskeho piliera sociálnych práv, ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja a Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím by chcel Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci položiť Komisii tieto otázky:

1. Čo urobí Komisia, aby zlepšila vyhliadky na osobný rozvoj a zamestnanosť osôb s autizmom, najmä pokiaľ ide o ochranu prostredníctvom právnych rámcov týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia, pracovných podmienok, minimálnej mzdy a nediskriminačného prístupu zo strany inštitúcií; individualizovanú a špecializovanú podporu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a pri prechode zo vzdelávania do zamestnania; individualizovaný prístup umožňujúci identifikovať potreby týchto ľudí a zlepšiť ich zamestnateľnosť (vrátane upravených postupov prijímania zamestnancov a kurzov odbornej prípravy zamestnávateľov založených na dôkazoch) s cieľom zabezpečiť kvalitné a inkluzívne zamestnanie s rovnakou mzdou ako pre osoby bez zdravotného postihnutia, ako aj primerané úpravy; používanie asistenčných technológií a využívanie finančných prostriedkov EÚ v tejto oblasti?

2. Ako konkrétne Komisia zlepší a zabezpečí zber a monitorovanie kvalitných rozčlenených údajov o situácii v oblasti zamestnanosti autistických osôb vrátane osôb s pridruženými ochoreniami, s inými zdravotnými postihnutiami a v ústavoch a chránených zamestnaniach?

3. Aké konkrétne opatrenia navrhuje Komisia s cieľom zohľadniť kvalitu života, rozmanitosť konkrétnych situácií a potrieb osôb s poruchou autistického spektra a účinky pandémie a prierezovej diskriminácie, ktorej čelia, okrem iného v oblasti vzdelávania, bývania, zamestnanosti, sociálnej ochrany a začlenenia, a s cieľom zabezpečiť, aby sa členské štáty zaoberali osobitnými potrebami týchto osôb pri vykonávaní stratégie EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia?

Predložené: 17.3.2021

Termín na zodpovedanie: 18.6.2021

(1)Podľa prevalencie sa odhaduje, že 1 osoba zo 100 má autizmus, Elsabbagh, M. a kol., „Global Prevalence of Autism and Other Pervasive Developmental Disorders“, Autism Research, zväzok 5, č. 3, 2012; Fombonne, E. a kol., „Prevalence of Autism Spectrum Disorders in a Total Population Sample“, The American Journal of Psychiatry, zväzok 168, č. 9, 2011; Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, „Prevalence of Autism Spectrum Disorders – Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 14 Sites, United States, 2008“, Morbidity and Mortality Weekly Report: Surveillance Summaries, zväzok 61, č. 3, 2012; Mattila a kol. 2011; Saemundsen, E. a kol., „Prevalence of autism spectrum disorders in an Icelandic birth cohort“, BMJ Open, 2013; Baird, G. a kol., „IQ in children with autism spectrum disorders: data from the Special needs and Autism Project (SNAP)“, Psychological Medicine, zväzok 41, č. 3, 2011.
(2)Riedel, A. a kol., „Well Educated Unemployed – On Education, Employment and Comorbidities in Adults with High-Functioning Autism Spectrum Disorders in Germany“, Psychiatrische Praxis, zväzok 43, č. 1, 2016.
(3)Prezentácia Autism-Europe pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci Európskeho parlamentu z 5. novembra 2019, dostupná na adrese: https://www.autismeurope.org/wp-content/uploads/2019/11/presentation_employment_autism_final2.pptx.pdf
(4)Stratégia v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 (COM(2021)0101).
(5)Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16.
Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 22. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia