Парламентарен въпрос - O-000020/2021Парламентарен въпрос
O-000020/2021

25-годишнина на Международната конференция за населението и развитието (МКНР25) – среща на високо равнище в Найроби

Въпрос с искане за устен отговор  O-000020/2021
до Съвета
Член 136 от Правилника за дейността
Evelyn Regner
от името на комисията по правата на жените и равенството между половете
Tomas Tobé
от името на комисията по развитие

Процедура : 2019/2850(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000020/2021
Внесени текстове :
O-000020/2021 (B9-0018/2021)
Гласувания :
Приети текстове :

От 12 до 14 ноември 2019 г. съвместна ad hoc делегация на комисията по правата на жените и равенството между половете и комисията по развитие на Европейския парламент участва в срещата на високо равнище в Найроби по повод на 25-ата годишнина на Международната конференция за населението и развитието (МКНР), проведена в Кайро. Въпреки че след срещата на високо равнище в Кайро в много части на света, включително и в Европейския съюз, беше постигнат значителен напредък, все още предстои много работа, за да се гарантира, че жените и момичетата могат да упражняват пълноценно своите права, включително правото на телесна автономност и на сексуално и репродуктивно здраве и свързаните с тях права, и за да се премахнат сексуалното и основаното на пола насилие и вредните практики – две цели, които трябва да бъдат постигнати, за да могат да се изпълнят целите за устойчиво развитие (ЦУР) в срок до 2030 г.

Над 170 държави участваха в срещата на високо равнище в Найроби с цел да завършат програмата за действие на МКНР. Страните отново се ангажираха да постигнат съответните цели за устойчиво развитие в срок до 2030 г. чрез предотвратяване на всички смъртни случаи сред майките, посрещане на незадоволените потребности в областта на семейното планиране и премахване на основаното на пола насилие и вредните практики срещу жените и момичетата, като впоследствие бяха поети над 1 200 допълнителни ангажименти из цял свят. Правителствата на редица държави, сред които Австрия, Дания, Германия, Исландия, Италия, Канада, Нидерландия, Норвегия, Обединеното кралство, Финландия, Франция и Швеция, заедно с Комисията, поеха ангажимент да предоставят подкрепа в размер на около 1 млрд. щатски долара.

По какъв начин Съветът ще осигури, че финансирането в рамките на настоящата многогодишна финансова рамка е достатъчно за преодоляване на пропуските по отношение на сексуалното и репродуктивното здраве и права (от гледна точка на тяхното обезпечаване и достъпа до тях) с оглед на постигането на целите за устойчиво развитие в срок до 2030 г.? По какъв начин Съветът ще осигури, че при използването на новия инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество се обръща достатъчно внимание на гарантирането на сексуалното и репродуктивното здраве и права и на премахването на пречките пред тях, както и на борбата с насилието срещу жени и момичета?

По какъв начин Съветът ще осигури, че всички държави членки изпълняват своите ангажименти, поети в Кайро и Найроби, във и извън ЕС?

По какъв начин Съветът ще насърчава единството и ще гарантира, че ЕС ще заеме единна позиция по въпросите, свързани със сексуалното и репродуктивното здраве и права, по-специално с оглед на съвместното изявление относно срещата на високо равнище в Найроби от 14 ноември 2019 г., направено от редица държави, сред които и две държави – членки на ЕС, което имаше за цел да подкопае целите на срещата?

Какви действия ще предприеме Съветът, ако някоя от държавите членки не спазва международните стандарти в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права?

Внесен: 22.3.2021

Краен срок: 23.6.2021

Последно осъвременяване: 24 март 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност