Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000020/2021Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000020/2021

Η 25η επέτειος της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD25) – Σύνοδος κορυφής του Ναϊρόμπι

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000020/2021
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Evelyn Regner
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Tomas Tobé
εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

Διαδικασία : 2019/2850(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000020/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000020/2021 (B9-0018/2021)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Από τις 12 έως τις 14 Νοεμβρίου 2019, μια κοινή ad hoc αντιπροσωπεία της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής του Ναϊρόμπι, η οποία σηματοδότησε την 25ή επέτειο της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο. Αν και σε πολλά μέρη του κόσμου έχουν υπάρξει πολλά οφέλη από τότε που διεξήχθη η σύνοδος κορυφής του Καΐρου, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ακόμη μακρύς ο δρόμος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια απολαμβάνουν τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός τους στη σωματική αυτονομία, τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα (SRHR), καθώς και στην εξάλειψη της σεξουαλικής και της έμφυλης βίας και των επιβλαβών πρακτικών, δύο στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν προκειμένου να πληρωθούν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) έως το 2030.

Περισσότερες από 170 χώρες συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής του Ναϊρόμπι, με στόχο να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα δράσης της ICPD. Τα μέρη δεσμεύτηκαν εκ νέου για την επίτευξη των σχετικών ΣΒΑ μέσω της αποτροπής όλων των θανάτων μητέρων, της ικανοποίησης των αναγκών οικογενειακού προγραμματισμού που δεν έχουν καλυφθεί και του τερματισμού της έμφυλης βίας και των επιβλαβών πρακτικών κατά των γυναικών και των κοριτσιών έως το 2030, και στη συνέχεια αναλήφθηκαν πάνω από 1 200 δεσμεύσεις παγκοσμίως. Οι κυβερνήσεις χωρών, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, ο Καναδάς, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισλανδία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, από κοινού με την Επιτροπή, προέβησαν στην ανάληψη υποχρεώσεων περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για τη στήριξη.

Πώς θα διασφαλίσει το Συμβούλιο ότι η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου είναι επαρκής για την κάλυψη των κενών στην παροχή και την πρόσβαση σε SRHR, με στόχο την επίτευξη των ΣΒΑ έως το 2030; Πώς θα διασφαλίσει το Συμβούλιο ότι θα δοθεί επαρκής προσοχή στη διασφάλιση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων και στην άρση των σχετικών εμποδίων, καθώς και στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, κατά την εφαρμογή του νέου Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας;

Πώς θα διασφαλίσει το Συμβούλιο ότι όλα τα κράτη μέλη θα υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις του Καΐρου και του Ναϊρόμπι εντός και εκτός της ΕΕ;

Πώς θα προωθήσει το Συμβούλιο την ενότητα και θα διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα μιλά με μία φωνή σε θέματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, ιδίως υπό το φως της κοινής δήλωσης σχετικά με τη σύνοδο κορυφής του Ναϊρόμπι, της 14ης Νοεμβρίου 2019, στην οποία προέβησαν ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων δύο κράτη μέλη της ΕΕ, επιδιώκοντας την υπονόμευση των στόχων της διάσκεψης κορυφής;

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, εάν κάποιο κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα;

Κατάθεση: 22.3.2021

Λήξη προθεσμίας: 23.6.2021

Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαρτίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου