Parlamendi esitatud küsimus - O-000020/2021Parlamendi esitatud küsimus
O-000020/2021

Rahvastiku ja arengu rahvusvahelise konverentsi 25. aastapäev (ICPD25) – Nairobi tippkohtumine

Suuliselt vastatav küsimus  O-000020/2021
nõukogule
Kodukorra artikkel 136
Evelyn Regner
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel
Tomas Tobé
arengukomisjoni nimel

Menetlus : 2019/2850(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000020/2021
Esitatud tekstid :
O-000020/2021 (B9-0018/2021)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ning arengukomisjoni ühine ajutine delegatsioon osales 12.–14. novembril 2019 Nairobi tippkohtumisel, millega tähistati Kairos toimunud rahvusvahelise rahvastiku- ja arengukonverentsi (ICPD) 25. aastapäeva. Kuigi pärast Kairo tippkohtumist on mitmel pool maailmas, sealhulgas Euroopa Liidus, naiste õiguste vallas arvukalt edusamme tehtud, on veel pikk tee käia, et tagada naiste ja tütarlaste põhiõiguste täielik austamine, sealhulgas nende õigus kehalisele sõltumatusele, seksuaal- ja reproduktiivtervisele ja seonduvatele õigustele, ning kaotada seksuaalne ja sooline vägivald ja kahjulikud tavad. Need kaks eesmärki tuleb täita, et saavutada 2030. aastaks kestliku arengu eesmärgid.

Nairobi tippkohtumisel, mille eesmärk oli viia lõpule ICPD tegevusprogramm, osales üle 170 riigi. Lepinguosalised kinnitasid oma kohustust saavutada asjaomased kestliku arengu eesmärgid, hoides ära kõik rasedusaegsed ja -järgsed surmajuhtumid, täites seni täitmata pereplaneerimisvajadused ja kaotades 2030. aastaks soolise vägivalla ning naiste ja tütarlaste vastased kahjulikud tavad. Pärast seda on kogu maailmas võetud üle 1200 kohustuse. Teiste seas Austria, Islandi, Itaalia, Kanada, Madalmaade, Norra, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani ja Ühendkuningriigi valitsus koos Euroopa Komisjoniga eraldasid toetusena kokku ligikaudu miljard USA dollarit.

Kuidas kavatseb nõukogu tagada, et praeguse mitmeaastase finantsraamistiku kohane rahastamine on piisav, et kõrvaldada lüngad seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste tagamisel ja neile juurdepääsus, eesmärgiga saavutada 2030. aastaks kestliku arengu eesmärgid? Kuidas kavatseb nõukogu tagada, et uue naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi rakendamisel pööratakse piisavat tähelepanu seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste tagamisele ja nende kasutamise takistuste kõrvaldamisele ning võitlusele naiste- ja tütarlastevastase vägivalla vastu?

Kuidas kavatseb nõukogu tagada, et kõik liikmesriigid täidavad Kairos ja Nairobis võetud kohustusi nii EL piires kui ka väljaspool?

Kuidas kavatseb nõukogu toetada ühtsust ja tagada, et EL esineb seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õigustega seotud küsimustes üksmeelselt, eriti kui võtta arvesse, et mitu riiki, nende seas kaks ELi liikmesriiki, tegid 14. novembril 2019. aastal Nairobi tippkohtumise kohta ühisavalduse, mille eesmärk oli kahjustada tippkohtumise eesmärke?

Mida kavatseb nõukogu ette võtta, kui mõni liikmesriik ei järgi seksuaal- ja reproduktiivtervist ning seonduvaid õigusi käsitlevaid rahvusvahelisi standardeid?

Esitatud: 22.3.2021

Tähtaeg: 23.6.2021

Viimane päevakajastamine: 24. märts 2021
Õigusteave - Privaatsuspoliitika