Parlamenta jautājums - O-000020/2021Parlamenta jautājums
O-000020/2021

Starptautiskās konferences par iedzīvotājiem un attīstību 25. gadadiena (ICPD25) — Nairobi augstākā līmeņa sanāksme

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  O-000020/2021
Padomei
Reglamenta 136. pants
Evelyn Regner
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā
Tomas Tobé
Attīstības komitejas vārdā

Procedūra : 2019/2850(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000020/2021
Iesniegtie teksti :
O-000020/2021 (B9-0018/2021)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

2019. gada 12.–14. novembrī Eiropas Parlamenta ad hoc apvienotā delegācija, kuras sastāvā bija Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas un Attīstības komitejas pārstāvji, piedalījās Nairobi augstākā līmeņa sanāksmē, kas bija veltīta Kairā notikušās Starptautiskās konferences par iedzīvotājiem un attīstību ( ICPD) 25. gadadienai. Lai gan kopš Kairas sanāksmes daudzviet pasaulē, tostarp arī Eiropas Savienībā, ir gūts daudz panākumu, vēl ejams tāls ceļš, lai nodrošinātu, ka tiek pilnībā ievērotas sieviešu un meiteņu pamattiesības, tostarp tiesības uz ķermeņa autonomiju, tiesības uz seksuālo un reproduktīvo veselību un seksuālās un reproduktīvās tiesības, kā arī izskausta seksuālā un ar dzimumu saistīta vardarbība un kaitējošas ieražas, un šie divi mērķi ir obligāti jāīsteno, ja vēlamies līdz 2030. gadam sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM).

Nairobi augstākā līmeņa sanāksmē piedalījās vairāk nekā 170 valstis, kuras vienoja kopīgs mērķis izpildīt ICPD rīcības programmu. Augstākā līmeņa sanāksmes laikā puses atkārtoti apstiprināja saistības sasniegt attiecīgos IAM, līdz 2030. gadam pilnībā izskaužot māšu mirstību, apmierinot vēl neizpildītās ģimenes plānošanas vajadzības un izbeidzot pret sievietēm un meitenēm vērstu vardarbību un kaitējošas ieražas, un šajā sakarībā visā pasaulē tika paustas vairāk nekā 1200 apņemšanās. Daudzu valstu, tostarp Apvienotās Karalistes, Austrijas, Dānijas, Francijas, Islandes, Itālijas, Kanādas, Nīderlandes, Norvēģijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas, valdības kopā ar Komisiju apņēmās sniegt atbalstu aptuveni 1 miljarda USD apmērā.

Kā Padome nodrošinās, ka pašreizējā daudzgadu finanšu shēmā pietiks finansējuma, lai — nolūkā līdz 2030. gadam sasniegt IAM — novērstu trūkumus seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā un seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes un ar to saistīto tiesību pieejamībā? Kā Padome nodrošinās, ka, īstenojot jauno kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu, pietiekami daudz uzmanības tiks pievērsts seksuālās un reproduktīvās veselības un ar to saistīto tiesību nodrošināšanai un attiecīgo šķēršļu novēršanai, kā arī pret sievietēm un meitenēm vērstas vardarbības apkarošanai?

Kā Padome nodrošinās, ka visas dalībvalstis pilda Kairā un Nairobi paustās saistības gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās robežām?

Kā Padome veicinās vienotību un nodrošinās, ka ES pauž vienotu nostāju jautājumos, kas skar seksuālo un reproduktīvo veselību un ar to saistītās tiesības, it īpaši ņemot vērā 2019. gada 14. novembra kopīgo paziņojumu par Nairobi augstākā līmeņa sanāksmi, ar kuru nāca klajā vairākas valstis, tostarp divas ES dalībvalstis, šajā paziņojumā apšaubot sanāksmes mērķus?

Kā Padome rīkosies, ja kāda no ES dalībvalstīm neievēros seksuālās un reproduktīvās veselības un ar to saistīto tiesību starptautiskos standartus?

Iesniegšanas datums: 22.3.2021

Termiņš: 23.6.2021

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 24. marts
Juridisks paziņojums - Privātuma politika