Parlementaire vraag - O-000020/2021Parlementaire vraag
O-000020/2021

Het vijfentwintigjarig bestaan van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD25) – Top van Nairobi

Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000020/2021
aan de Raad
Artikel 136 van het Reglement
Evelyn Regner
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
Tomas Tobé
namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking

Procedure : 2019/2850(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000020/2021
Ingediende teksten :
O-000020/2021 (B9-0018/2021)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Van 12 t/m 14 november 2019 woonde een ad-hocdelegatie van de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid en de Commissie ontwikkelingssamenwerking van het Parlement de top van Nairobi bij. Deze top vond plaats vijfentwintig jaar na de eerste bijeenkomst van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD) in Caïro. Hoewel er in veel delen van de wereld – ook in de Europese Unie – grote vooruitgang is geboekt sinds de top van Caïro, is er nog een lange weg te gaan om te waarborgen dat vrouwen en meisjes kunnen rekenen op de volledige eerbiediging van hun grondrechten, met inbegrip van hun recht op lichamelijke autonomie en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, alsook om seksueel en op gender gebaseerd geweld en schadelijke praktijken uit te bannen – twee doelstellingen die moeten worden bereikt om uiterlijk in 2030 te voldoen aan de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

Meer dan 170 landen namen deel aan de top van Nairobi om de laatste hand te leggen aan het ICPD-Actieprogramma. De partijen bij de ICPD bevestigden opnieuw hun verbintenis om uiterlijk in 2030 de desbetreffende SDG’s te verwezenlijken door alle vormen van moedersterfte te voorkomen, tegemoet te komen aan onvervulde behoeften op het gebied van gezinsplanning en een einde te maken aan op gender gebaseerd geweld en schadelijke praktijken ten aanzien van vrouwen en meisjes, wat vervolgens resulteerde in meer dan 1 200 verbintenissen wereldwijd. De regeringen van een aantal landen, waaronder Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, IJsland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden, hebben samen met de Commissie ongeveer 1 miljard USD aan steun toegezegd.

Hoe gaat de Raad ervoor zorgen dat de financiering in het kader van het huidige meerjarig financieel kader toereikend is om de tekortkomingen in de verlening en toegankelijkheid van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten aan te pakken, zodat uiterlijk in 2030 de SDG’s kunnen worden bereikt? Hoe gaat de Raad ervoor zorgen dat er bij de tenuitvoerlegging van het nieuwe instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking voldoende aandacht wordt besteed aan het garanderen van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en aan het wegnemen van de bijbehorende belemmeringen, alsook aan het bestrijden van geweld ten aanzien van vrouwen en meisjes?

Hoe gaat de Raad ervoor zorgen dat alle lidstaten de verbintenissen van Caïro en Nairobi waarmaken binnen en buiten de EU?

Hoe gaat de Raad eenheid bevorderen en garanderen dat de EU met één stem spreekt over kwesties in verband met seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, met name gezien de gezamenlijke verklaring van een aantal landen, waaronder twee EU-lidstaten, tijdens de top van Nairobi op 14 november 2019, die bedoeld was om de doelstellingen van de top te ondergraven?

Welke maatregelen gaat de Raad nemen als een lidstaat verzuimt de internationale normen inzake seksuele en reproductieve gezondheid en rechten na te leven?

Ingediend: 22.3.2021

Vervalt: 23.6.2021

Laatst bijgewerkt op: 24 maart 2021
Juridische mededeling - Privacybeleid