Parlamentná otázka - O-000020/2021Parlamentná otázka
O-000020/2021

25. výročie Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji (ICPD25) – samit v Nairobi

Otázka na ústne zodpovedanie  O-000020/2021
Rade
článok 136 rokovacieho poriadku
Evelyn Regner
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Tomas Tobé
v mene Výboru pre rozvoj

Postup : 2019/2850(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000020/2021
Predkladané texty :
O-000020/2021 (B9-0018/2021)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Spoločná ad hoc delegácia parlamentného Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a Výbor pre rozvoj sa v dňoch od 12. do 14. novembra 2019 zúčastnili na samite v Nairobi, na ktorom sa pripomenulo 25. výročie Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji, ktorá sa konala v Káhire. Hoci od samitu v Káhire došlo v mnohých častiach sveta vrátane Európskej únie k mnohým pozitívnym zmenám, treba ešte prejsť kus cesty, než sa podarí zabezpečiť plné dodržiavanie všetkých základných práv žien a dievčat vrátane práva na telesnú autonómiu a sexuálne a reprodukčné zdravie a odstráni sa sexuálne a rodovo motivované násilie a škodlivé praktiky. Tieto dva ciele sa musia splniť, ak sa majú do roku 2030 dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja.

Na samite v Nairobi sa zúčastnilo viac ako 170 krajín s cieľom dokončiť akčný program Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji. Zmluvné strany sa opätovne zaviazali k dosiahnutiu príslušných cieľov udržateľného rozvoja tým, že sa do roku 2030 budú snažiť predísť všetkým úmrtiam matiek, splniť nenaplnené potreby v oblasti plánovaného rodičovstva a ukončiť rodovo motivované násilie a škodlivé praktiky voči ženám a dievčatám. Následne sa vo svete prijalo viac ako 1 200 záväzkov. Vlády krajín vrátane Dánska, Fínska, Francúzska, Holandska, Islandu, Kanady, Nemecka, Nórska, Rakúska, Spojeného kráľovstva, Švédska a Talianska sa spoločne s Komisiou zaviazali poskytnúť na podporu približne jednu miliardu USD.

Ako Rada zabezpečí, aby boli finančné prostriedky v rámci súčasného viacročného finančného rámca postačujúce na odstránenie nedostatkov pri zabezpečovaní prístupu k právu na sexuálne a reprodukčné zdravie a jeho uplatňovaní, a bolo tak možné dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja do roku 2030? Ako Rada zabezpečí, aby sa zaručeniu sexuálneho a reprodukčného zdravia a odstráneniu prekážok v tejto oblasti, ako aj boju proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách venovala v prebiehajúcich rokovaniach o budúcom Nástroji susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce dostatočná pozornosť?

Ako Rada zabezpečí, aby všetky členské štáty plnili záväzky prijaté na konferencii v Káhire a Nairobi, a to v rámci EÚ aj mimo nej?

Akým spôsobom bude Rada presadzovať jednotnosť a zabezpečí, aby EÚ vystupovala jednotne v otázkach súvisiacich s právom na sexuálne a reprodukčné zdravie, a to najmä vzhľadom na spoločné vyhlásenie, ktoré 14. novembra 2019 vydalo viacero krajín vrátane dvoch členských štátov EÚ na samite v Nairobi a ktorého cieľom je oslabiť ciele samitu?

Aké opatrenia prijme Rada, ak niektorý z členských štátov nedodrží medzinárodné normy v oblasti práva na sexuálne a reprodukčné zdravie?

Predložené: 22.3.2021

Termín na zodpovedanie: 23.6.2021

Posledná úprava: 24. marca 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia