Парламентарен въпрос - O-000023/2021Парламентарен въпрос
O-000023/2021

Въпрос с искане за устен отговор  O-000023/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Процедура : 2021/2548(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000023/2021
Внесени текстове :
O-000023/2021 (B9-0010/2021)
Гласувания :
Приети текстове :

Почвите са невъзобновяем ресурс от жизненоважно значение за живота на планетата. Почвите предоставят важни екосистемни услуги, служат за производство на храни и са ключов фактор за постигане на целите на Европейския зелен пакт. Ефективното опазване на почвите е от решаващо значение за справяне с влошаването на качеството и ерозията на земите, като същевременно се опазват, защитават и подобряват качеството на околната среда, човешкото здраве и природните ресурси. Опазването на почвите може също така да засили териториалното, икономическото и социалното сближаване на Съюза. В този контекст бихме приветствали отговора на Комисията на следните въпроси:

1. Кои са основните предизвикателства пред осигуряването на адекватно опазване на почвите в рамките на ЕС, за което би бил от полза общ подход, като същевременно се взема предвид и частната собственост върху земята? Комисията би ли могла да даде примери, включително като обясни основанията за компетентността на ЕС в това отношение и евентуалните пропуски в настоящата законодателна рамка на ЕС?

2. Какви мерки предвижда Комисията, за да гарантира устойчивото използване на почвите и тяхната защита срещу основни заплахи, включително намаляването на биологичното им разнообразие и на органичните вещества в тях, тяхната деградация и опустиняване? Ще предложи ли Комисията ново законодателство относно опазването на почвите и тяхното устойчиво използване? Какви съставни части би включвало такова законодателство? Как ще бъдат взети предвид регионалните особености?

3. Планира ли Комисията да включи финансови инструменти и техническа подкрепа като част от своето предложение?

4. До каква степен Комисията счита опазването на крайбрежните зони за част от междусекторна стратегия в областта на почвите?

5. Какви заключения прави Комисията от създаването на уебплатформата „Soil Wiki“?

Внесен: 22.3.2021

Краен срок: 23.6.2021

Последно осъвременяване: 24 март 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност