Parlamentní otázka - O-000023/2021Parlamentní otázka
O-000023/2021

Otázka k ústnímu zodpovězení  O-000023/2021
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Postup : 2021/2548(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000023/2021
Předložené texty :
O-000023/2021 (B9-0010/2021)
Hlasování :
Přijaté texty :

Půda je neobnovitelný zdroj, který je pro život na planetě nepostradatelný. Půda poskytuje důležité ekosystémové služby, umožňuje produkci potravin a má velký význam pro splnění cílů Zelené dohody pro Evropu. Účinná ochrana půdy je zásadní pro řešení degradace půdy a eroze i pro zachování, ochranu a zlepšování kvality životního prostředí, lidského zdraví a přírodních zdrojů. Ochrana půdy také posiluje územní, hospodářskou a sociální soudržnost Unie. V této souvislosti bychom uvítali, kdyby Komise odpověděla na tyto otázky:

1. Jaké jsou hlavní výzvy při zajišťování dostatečné ochrany půdy v rámci EU, u nichž by bylo přínosné přijmout vhodný společný přístup na úrovni EU, mimo jiné s ohledem na soukromé vlastnictví půdy? Mohla by Komise poskytnout příklady, objasnit důvody pro pravomoci EU v tomto ohledu a sdělit, v čem je stávající legislativní rámec Unie nedostatečný?

2. Co hodlá Komise učinit pro udržitelné využívání půdy a její ochranu před zásadními hrozbami, jako je snižování biologické rozmanitosti půdy a organické hmoty v půdě, degradace půdy a dezertifikace? Navrhne Komise nové právní předpisy týkající se ochrany půdy a jejího udržitelného využívání? Co by tyto právní předpisy měly obsahovat? Jakým způsobem by tyto předpisy zohledňovaly regionální specifika?

3. Plánuje Komise do svého návrhu zahrnout také finanční nástroje a technickou podporu?

4. Do jaké míry považuje Komise ochranu pobřeží za součást meziodvětvové strategie pro ochranu půdy?

5. Jaké závěry vyvozuje Komise z vytvoření internetové platformy Soil Wiki?

Předložení: 22.3.2021

Platná do: 23.6.2021

Poslední aktualizace: 24. března 2021
Právní upozornění - Ochrana soukromí