Парламентарен въпрос - O-000024/2021Парламентарен въпрос
O-000024/2021

Въпрос с искане за устен отговор  O-000024/2021
до Съвета
Член 136 от Правилника за дейността
Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Процедура : 2021/2548(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000024/2021
Внесени текстове :
O-000024/2021 (B9-0011/2021)
Гласувания :
Приети текстове :

Почвите са невъзобновяем ресурс от жизненоважно значение за живота на планетата. Почвите предоставят важни екосистемни услуги, служат за производство на храни и са ключов фактор за постигане на целите на Европейския зелен пакт. Ефективното опазване на почвите е от решаващо значение за справяне с влошаването на качеството и ерозията на земите, като същевременно се опазват, защитават и подобряват качеството на околната среда, човешкото здраве и природните ресурси. Опазването на почвите може също така да засили териториалното, икономическото и социалното сближаване на Съюза. В този контекст бихме посрещнали с голям интерес отговорите на Съвета на следните въпроси:

1. В контекста на целите на ЕС относно изменението на климата и опазването на биологичното разнообразие Съветът като цяло подкрепя ли обща правна рамка на ЕС за опазване на почвите на равнище ЕС и ще се ангажира ли с предотвратяването на по-нататъшно влошаване на качеството на почвите и третирането им като общ ресурс и екосистема?

2. Какви действия обмисля Съветът, за да улесни създаването на бъдеща правна рамка на ЕС за опазване на почвите?

3. Как Съветът ще улесни постигането на ангажиментите на ЕС, свързани с почвите, както и на по-широките международни ангажименти по въпроса?

Внесен: 22.3.2021

Краен срок: 23.6.2021

Последно осъвременяване: 24 март 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност