Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000024/2021Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000024/2021

  Προστασία του εδάφους

  Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000024/2021
  προς το Συμβούλιο
  Άρθρο 136 του Κανονισμού
  Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
  εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

  Διαδικασία : 2021/2548(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  O-000024/2021
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  O-000024/2021 (B9-0011/2021)
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Το έδαφος αποτελεί έναν μη ανανεώσιμο πόρο ζωτικής σημασίας για τον πλανήτη. Παρέχει σημαντικές υπηρεσίες οικοσυστήματος, όπως η παραγωγή τροφίμων, και αποτελεί βασική συνιστώσα για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η αποτελεσματική προστασία του εδάφους είναι καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης και της διάβρωσής του και την ταυτόχρονη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης υγείας και των φυσικών πόρων. Μπορεί επίσης να ενισχύσει την εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήταν ευπρόσδεκτη η απάντηση του Συμβουλίου στα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Το Συμβούλιο, έχοντας ως γνώμονα τους στόχους της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και την προστασία της βιοποικιλότητας, τάσσεται υπέρ της κατάρτισης ενός κοινού, ενωσιακού νομικού πλαισίου για την προστασία του εδάφους σε επίπεδο ΕΕ; Δεσμεύεται να αποτρέψει την περαιτέρω υποβάθμιση του εδάφους και να το διαχειρίζεται ως κοινό πόρο και οικοσύστημα;

  2. Ποιες δράσεις εξετάζει το Συμβούλιο προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή ενός μελλοντικού νομικού πλαισίου της ΕΕ για την προστασία του εδάφους;

  3. Πώς προτίθεται το Συμβούλιο να διευκολύνει την υλοποίηση των δεσμεύσεων της ΕΕ καθώς και των ευρύτερων διεθνών δεσμεύσεων όσον αφορά την προστασία του εδάφους;

  Κατάθεση: 22.3.2021

  Λήξη προθεσμίας: 23.6.2021

  Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαρτίου 2021
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου