Parlamentarno pitanje - O-000024/2021Parlamentarno pitanje
O-000024/2021

  Zaštita tla

  Pitanje za usmeni odgovor  O-000024/2021
  upućeno Vijeću
  Članak 136. Poslovnika
  Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
  u ime Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

  Postupak : 2021/2548(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  O-000024/2021
  Podneseni tekstovi :
  O-000024/2021 (B9-0011/2021)
  Glasovanja :
  Doneseni tekstovi :

  Tlo je neobnovljivi resurs prijeko potreban za život na planetu. Tla su važna za ekosustave i proizvodnju hrane te su ključni čimbenici za postizanje ciljeva zadanih europskim zelenim planom. Učinkovita zaštita tla presudna je u borbi protiv degradacije i erozije zemljišta te u očuvanju, zaštiti i poboljšavanju kvalitete okoliša, zdravlja ljudi i prirodnih resursa. Zaštitom tla može se ojačati teritorijalnu, gospodarsku i socijalnu koheziju Unije. S obzirom na sve navedeno, molimo Komisiju da odgovori na sljedeća pitanja:

  1. U pogledu ciljeva EU-a za borbu s klimatskim promjenama i zaštitu biološke raznolikosti podupire li Vijeće, ukupno gledajući, zajednički pravni okvir EU-a za zaštitu tla na razini EU-a i hoće li se obvezati na sprečavanje daljnje degradacije tla i na upravljanje tlom kao zajedničkim resursom i ekosustavom?

  2. Koje mjere Vijeće razmatra kako bi olakšalo funkcioniranje budućeg pravnog okvira EU-a za zaštitu tla?

  3. Kako će Vijeće olakšati ispunjavanje obveza EU-a u vezi s tlom, kao i širih međunarodnih obveza u tom području?

  Podneseno: 22.3.2021

  Rok za odgovor: 23.6.2021

  Posljednje ažuriranje: 24. ožujka 2021.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti