Parlamentná otázka - O-000024/2021Parlamentná otázka
O-000024/2021

Ochrana pôdy

Otázka na ústne zodpovedanie  O-000024/2021
Rade
článok 136 rokovacieho poriadku
Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Postup : 2021/2548(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000024/2021
Predkladané texty :
O-000024/2021 (B9-0011/2021)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Pôda je neobnoviteľný zdroj, ktorý je kľúčový pre život na našej planéte. Pôda poskytuje dôležité ekosystémové služby, výrobu potravín a je kľúčovým faktorom, ktorý umožňuje dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody. Účinná ochrana pôdy má zásadný význam pre riešenie degradácie a erózie pôdy pri súčasnom zachovaní, ochrane a zlepšovaní kvality životného prostredia, ľudského zdravia a prírodných zdrojov. Ochrana pôdy môže tiež posilniť územnú, hospodársku a sociálnu súdržnosť Únie. V tejto súvislosti by sme uvítali odpovede Rady na tieto otázky:

1. Podporuje Rada v kontexte cieľov EÚ v oblasti zmeny klímy a ochrany biodiverzity spoločný právny rámec EÚ na ochranu pôdy na úrovni EÚ a bude sa zasadzovať za predchádzanie ďalšej degradácii pôdy a zaobchádzaniu s pôdou ako so spoločným zdrojom a ekosystémom?

2. Aké opatrenia zvažuje Rada s cieľom uľahčiť budúci právny rámec EÚ na ochranu pôdy?

3. Ako Rada uľahčí plnenie záväzkov EÚ týkajúcich sa pôdy, ako aj širších medzinárodných záväzkov v tejto oblasti?

Predložené: 22.3.2021

Termín na zodpovedanie: 23.6.2021

Posledná úprava: 24. marca 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia